Blog

Dava, tasarım hakkında tecavüz edildiğinin tespiti, önlenmesi ve ortadan kaldırılması, haksız rekabet yapıldığının tespiti, durdurulması, önlenmesi ve oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Dava tarihinde geçerli olan 6102 sayılı TTK’nın 54 ve devamı maddelerinde haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu madde ile hakime, çevreye, zamana ve günün ekonomik koşullarına uyan, uyarlanabilen geniş ve değişik bir kıstas verilmiştir. Kanunun amacı, ekonomik alanda doğruluk ve dürüstlük esaslarının ihlalini önlemek olup, 55. maddede de sınırlayıcı olmamak kaydıyla dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar gösterilmiştir. Haksız rekabet hükümleri, sadece rakiplerin ekonomik çıkarlarını değil, rekabete dayalı ekonomik düzenin de korunmasını amaçlar. Davacı vekilinin duruşmalardaki beyanları ve dava dilekçesinden, davasını tescilsiz tasarımları bakımından oluşturulan haksız rekabetin önlenmesi ve oluşan zararın giderilmesi için açtığı anlaşılmakla, 6102 sayılı TTK’nın 54 vd. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümlerine ilişkin olan uyuşmazlığın genel hükümlere göre ticaret mahkemeleri tarafından görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

Taraflar arasındaki davada … 5. Asliye Ticaret ve … 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, tasarım hakkında tecavüz edildiğinin tespiti, önlenmesi ve ortadan kaldırılması, haksız rekabet yapıldığının tespiti, durdurulması, önlenmesi ve oluşan zararın tazmini İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

… 5. Asliye Ticaret Mahkesince, talebin tescilli tasarımların kullanılmasından kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi olup, görevli mahkemenin fikri sınai haklar mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik KARARI VERİLMİŞTİR.

… 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince ise uyuşmazlığın tescilsiz tasarıma dayalı haksız rekabet fiili oluşturduğu yolundaki iddianın ise 6102 sayılı TTK kapsamında ticaret mahkemelerince değerlendirileceği gerekçesiyle görevsizlik KARARI VERİLMİŞTİR.

Somut olayda; davacı vekili, müvekkili şirketin 2002 yılında kurulduğunu ve tescilli ….markasıyla ticari faaliyet gösterdiğini, kapı kolu ve menteşe piyasasında müvekkilinin yıllardır ürünlerinin satışını ve pazarlamasını Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirdiğini, kapı kolu ve diğer ürünlerinde kutu olarak ambalaj kullanıldığını ve bu şekilde piyasada satıldığını, davalı şirket iç piyasaya ve dış piyasaya yaptığı satışlarda müvekkilinin ürünüyle aynı renk, ebat ve yazım karakterlerine sahip ambalaj kutu içinde kapı kolu ürünü satışı gerçekleştirdiğini, bu davalı şirkete ihtarname gönderildiğini fakat ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, davalı şirketin iş bu eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunu, bu nedenle müvekkilinin özellikle yurt dışındaki satışlarının olumsuz etkilendiğini ve satışlarının düştüğünü iddia ederek, davalının haksız rekabette bulunduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle 30.000,00.-TL maddi ve 10.000,00.-TL manevi tazminat talebinin kabulüne karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

5846 sayılı FSEK’nın 1 ve 1/A. maddelerinde amaç ve kapsamı düzenlenmiş olup, buna göre, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları TESPİT ETMEKTİR.

Dava tarihinde geçerli olan 6102 sayılı TTK’nın 54 ve devamı maddelerinde haksız rekabete ilişkin HÜKÜMLER DÜZENLENMİŞTİR.

TTK’nın 54/2 nci maddesine göre “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlarla ticari uygulamalar haksız ve HUKUKA AYKIRIDIR.” Bu maddeyle hakime, çevreye, zamana ve günün ekonomik koşullarına uyan, uyarlanabilen geniş ve değişik bir KISTAS VERİLMİŞTİR. Kanunun amacı, ekonomik alanda doğruluk ve dürüstlük esaslarının ihlalini önlemek olup, 55 inci maddede de sınırlayıcı olmamak kaydıyla dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari UYGULAMALAR GÖSTERİLMİŞTİR. Haksız rekabet hükümleri, sadece rakiplerin ekonomik çıkarlarını değil, rekabete dayalı ekonomik düzenin de korunmasını amaçlar.

Davacı vekilinin duruşmalardaki beyanları ve dava dilekçesinden, davasını tescilsiz tasarımları bakımından oluşturulan haksız rekabetin önlenmesi ve oluşan zararın giderilmesi için açtığı anlaşılmakla, 6102 sayılı TTK’nın 54 vd. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümlerine ilişkin olan uyuşmazlığın genel hükümlere göre ticaret mahkemeleri tarafından görülerek SONUÇLANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22 nci maddeleri gereğince … 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 10/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.