Blog

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612. maddesinde belirtildiği üzere en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu durumda , yargılama sırasında vefat eden davalının dava ehliyeti sona erdiğinden ve yasal mirasçıları tarafından da davalının mirası reddedildiğinden mirasın, TMK’nun 612. maddesi gereğince Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi gerekir. Mirasın tasfiyesi işlemleri talebe bağlı işlemler olmayıp mirasın reddedilmesinin anlaşılması ile res’en yapılması gereken işlemlerdendir. HGK’nun 3.7.2002 tarih E.15-572 K.577 sayılı kararında da açıklanan bu ilkelere değinilmiştir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; davacıya talebi halinde yetki verilerek yetkili Sulh Hukuk Hakiminden mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi sağlanmalı, mahkemece mirası reddedilen borçlu için atanacak ve yetkilendirilecek bir temsilci huzuru ile davaya devam olunmalıdır.

Davacı vekili, emre muharrer senede dayanarak davalı aleyhine ilamsız takip yaptığını, davalının ödeme emrine itiraz etmesi üzerine icra takibine itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE YARGITAY 7. Hukuk Dairesinin 2014/6785 Esas, 2014/15095 Karar sayılı ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davalının öldüğü ve mirasçıların mirası reddettikleri dikkate alınarak davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, Samsun 8. İcra Müdürlüğünün 2010/1210 Esas sayılı icra dosyasına davalının yapmış olduğu itirazın iptali ile %40’dan az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Nadir Akın ise yargılama sırasında 02.10.2014 tarihinde VEFAT ETMİŞTİR. Yasal mirasçıları olan eşi ve çocuklarıyla torunu tarafından da mirasın reddedildiği dosyada bulunun mahkeme İLAMLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR.

Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak HMK.’nun 27 nci maddesi hükmü uyarınca, hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkı, Anayasanın 36 ncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkının en ÖNEMLİ UNSURUDUR. Taraf ehliyeti dava şartıdır, davanın her aşamasında hakim tarafından incelenebilir, taraflar da davanın sonuna kadar bunu ileri sürebilirler. Bu itibarla, davanın taraflarından birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının İNCELENMESİ GEREKİR.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612 nci maddesinde belirtildiği üzere en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu durumda , yargılama sırasında vefat eden davalının dava ehliyeti sona erdiğinden ve yasal mirasçıları tarafından da davalının mirası reddedildiğinden mirasın, TMK’nun 612 nci maddesi gereğince Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye EDİLMESİ GEREKİR. Mirasın tasfiyesi işlemleri talebe bağlı işlemler olmayıp mirasın reddedilmesinin anlaşılması ile res’en yapılması GEREKEN İŞLEMLERDENDİR. HGK’nun 3.7.2002 tarih E.15-572 K.577 sayılı kararında da açıklanan bu İLKELERE DEĞİNİLMİŞTİR.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş; davacıya talebi halinde yetki verilerek yetkili Sulh Hukuk Hakiminden mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi sağlanmalı, mahkemece mirası reddedilen borçlu için atanacak ve yetkilendirilecek bir temsilci huzuruyla davaya DEVAM OLUNMALIDIR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09/03/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan ÇOCUĞUNU OLASI KASTLA ÖLDÜRME başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.