Blog

İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir. Somut olayda, takip dayanağı çekin muhatap bankaya ibraz edilmediği gibi borçlunun da borcu kabul yönünde bir beyanının bulunmadığı görülmüştür. Bu durumda, takip dayanağı belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından mahkemece, İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce maddi hataya müsteniden onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/01/2016 tarih, 2015/23418 Esas – 2016/413 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Sair karar düzeltme talepleri yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda imzaya itiraz ederek takibin iptalini istediği mahkemece imzaya itirazın esastan reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiziyle Dairemizce mahkeme kararının ONANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

6102 sayılı TTK’nun 808/1 inci maddesine göre; çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla TESPİT EDİLMELİDİR. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.

İİK’nun 170/a-2 nci maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir.

Somut olayda, takip dayanağı çekin muhatap bankaya ibraz edilmediği gibi borçlunun da borcu kabul yönünde bir beyanının BULUNMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Bu durumda, takip dayanağı belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından mahkemece, İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce maddi hataya müsteniden onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin KABULÜ GEREKMİŞTİR.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulüyle Dairemizin 12.01.2016 tarih, 2015/23418 Esas – 2016/413 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27/04/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan ÇALIŞILAN YERE BEDDUA ETMEK HAKLI FESİH SEBEBİ DEĞİLDİR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.