Blog

 

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadeye, boşta geçen süre ücreti ve 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının belirlenmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

-YARGITAY KARARI-

Davacı, işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarına karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı, feshin haklı ve geçerli nedene dayandığını, davacının vardiyasında meydana gelen hırsızlık olayında kusur ve ihmali bulunduğunu savunarak davanın reddini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece, işyerinde davacıyla birlikte 8’er saatlik vardiyalar halinde çalışan 4 güvenlik görevlisi bulunduğu, davacının vardiyasını olaysız teslim ettiği, sonraki görevlinin kasanın soyulduğunu fark ederek polise haber verdiği, hırsızların nereden nasıl girdiğinin tespit edilemediği, davacının olayla ilgili bağlantısını gösterir delil bulunmadığı, belli saatlerde yapması gereken saat kurma işini de yerine getirdiği gerekçesiyle işe iadeye KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı davalı taraf TEMYİZ ETMİŞTİR.

İşçinin geçerli bir feshe neden olabilecek davranışları İş Yasasının 25 inci maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı NEDENLERDEN FARKLIDIR. Yargılama sırasında bu nedenlerin ağırlıkları her olayın özelliğine GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİDİR. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa İş Yasasının 18/1 inci maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Somut olayda, dosya içeriğine göre, işyerinin geniş bir alana yayıldığı ve fabrikaya ait köpeklerin her gece SALIVERİLMEDİĞİ SABİTTİR. Ancak davacının da kurduğu anlaşılan saatlerden biri, hırsızlık olayının gerçekleştiği idari bölüme ÇOK YAKINDIR. Davacı savunmasında saati kurarken idari bölüme baktığını, bir şey fark etmediğini İFADE ETMİŞTİR. Bir sonraki vardiyayı teslim alan güvenlik görevlisi ise söz konusu saati kurarken elindeki fenerle baktığında idari bölüm içinde yolunda gitmeyen bir durum olduğunu anladığını yargılama sırasındaki TANIKLIĞINDA BELİRTMİŞTİR. Davacıyla aynı görev ve sorumlukları bulunan diğer güvenlik görevlisi, vardiyasını teslim alır almaz basit bir kontrolle OLAYI ANLAYABİLMİŞTİR.

Davacının görevinde yeterli özeni göstermediği açıktır ve bu şekilde ortaya koyduğu davranış şekli işyerindeki iş akışını BOZUCU NİTELİKTEDİR. Artık işverenden iş ilişkisini devam ettirmesi normal ölçülerde beklenemez. Fesih geçerli nedene dayanmaktadır ve davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar VERİLMESİ GEREKMİŞTİR.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1 -) Yerel Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2 -) Davanın REDDİNE,

3 -) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4 -) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 30.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsiliyle davalıya ödenmesine,

5 -) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.000.00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6 -) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 01.07.2010 tarihinde karar verildi.

Bir önceki yazımız olan BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.