Blog

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka tarafından 20540349 müşteri, 1108 6976 hesap nolu hesaba istinaden çıkartılan 5526 0911 3010 1176 nolu kartın hamili olduğunu , bu kartın müvekkili şirket ortaklarından H.. tarafından kullanıldığını, müvekkili şirket tarafından uzun süredir kullanılmadığını, banka yetkililerince kredi kartı borcunun süresi geçmiş olmasına karşın yatırılmadığını, borcun kısa süre içerisinde yatırılmaması halinde ise takibe düşüleceği ihtarında bulunulduğunu, kredi kartı ile www.gamesultan/Kıbrıs ünvanlı, hangi ticari faaliyetle meşgul olduğu bilinmeyen iş yerinden 8 parça halinde aynı gün içerisinde 20.000,00-TL tutarında harcama yapıldığını, yapılan harcamaların müvekkili şirket ya da ortakları tarafından yapılmış harcamalar olmadığını , davalı bankaya 04/09/2014 tarihli dilekçeyle ihtirazi kayıt içerir itirazla birlikte 22/08/2014 tarihinde son ödeme tarihli hesap ekstresinde gösterilen tutarın tamamının ödendiğini, davalı banka tarafından 23/09/2014 son ödeme tarihli yeni bir hesap ekstresi tanzim edilerek bir önceki dönem faizi olarak 256,78-TL para daha istendiğini, bu parayı da yatırdıklarını , davalı bankanın müvekkilinin 04/09/2014 tarihli itiraz dilekçesine 10/09/2014 tarihinde yanıt verdiğini, tek kullanımlık şifreyle alışveriş yapıldığının bildirildiğini, müvekkilinin hiçbir zaman tek kullanımlık şifreyle herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, yapılan alışverişin belge düzenlenmeksizin yapılan işlemlerden olduğunu, müvekkili şirket zararına kartın üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmasına davalı bankanın sebebiyet verdiğini iddia ederek, davacı şirketin ödemek zorunda kaldığı 20.255,64-TL paranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili, davacının itiraz ettiği işlemlerde internet üzerinden dava dışı firmadan harcamalar yapıldığını ,bu işlemlerde 3 D secure güvenli şifre kullanıldığını, bu nedenle Uluslararası Kart Kabul Kuralları çerçevesinde işlemlerden kart hamilinin sorumlu olduğunu,davacının itiraz konusu işlemleri kendisi yapmamış ise bilgilerinin korumamakla ağır ihmalinden sorumlu olduğunu savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, davacının kredi kartı kişisel bilgilerinin bilgisi dışında kötü niyetli üçüncü kişi tarafından ele geçirildiği, bu bilgiler kullanılarak internet üzerinden harcama yapıldığı, davalı banka’nın peş peşe 8 işlemle gerçekleştirilen bu harcamaların kredi kartı hesabından ödenmesine onay verdiği, bilahare yapılan harcamaların kredi kartı hesap ekstresi borcu olarak davacıdan tahsil edildiği, bilirkişi raporunda, bankanın, davacının zararın oluşmasında şifre veya korunması gereken bilgileri özenle korumadığına dair bir delil ibraz etmediği gibi,davacının internet bankacılığı kullandığına ilişkin delil sunmadığı ve kredi kartının çok uzun süredir kullanılmıyor olması nedeniyle bankanın sorumlu olduğunun belirtildiği ,raporun hüküm vermeye elverişli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 07.02.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan İŞ KAZASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.