Blog

 

 Kural olarak yargılama safhasında sunulmayan delil Yargıtay aşamasında ileri sürülemez ve dikkate alınmaz. Ancak, borcu ortadan kaldıran bir delil bu kuralın dışındadır.Davacı, fark kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, ilave tediye, ikramiye, giyim yardımı, yol yardımı, havlu-sabun bedeli, yemek bedeli KHK tazminatı, fazla mesai, hafta tatiliyle ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 23.11.2011 tarihine kadar davalı Belediyede çalıştığını, 6111 s. Kanun kapsamında norm fazlası olduğu gerekçesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne naklinin yapıldığını, söz konusu görevlendirmeyi kabul etmediğini ve Belediyedeki işine gitmeye devam ettiğini, işverence iş sözleşmesinin 27.01.2012 tarihinde feshedildiğini, Kanun hükmü gereğince görevlendirmeyi beş işgünü içinde kabul etmeyen işçilerin iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17 nci maddesine göre feshedilmesi gerektiği halde iş sözleşmesi hemen feshedilmeyerek 27.01.2012 tarihine kadar olan dönemde başka yerde işe girmesinin de engellendiğini ve bu sebeple 23.11.2011-27.01.2012 tarihleri arasında Belediyedeki işine giderek çalışmaya devam ettiğini ileri sürerek, bu dönemdeki çalışmasının karşılığı olarak fark kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, ilave tediye, ikramiye, giyim yardımı, yol yardımı, havlu-sabun bedeli, yemek bedeli, KHK tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ALACAKLARINI İSTEMİŞTİR.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, 6111 s. Kanun’un 166 ncı maddesi uyarınca davacının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiğini, kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarından nakledildiği kurumun sorumlu olduğunu, Belediyeye husumet yöneltilemeyeceğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, atama emrinin tebliği üzerine davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini, iş sözleşmesinin 23.11.2011 tarihinde sona erdiğini, 23.11.2011 – 27.01.2012 tarihleri arasında davacının fiili bir çalışmasının olmadığını, atamayı kabul etmeyen personelin çıkışı 4857 s. Kanun’un 17 nci maddesine göre yapıldığından 17 nci maddedeki ihbar süresinin uygulanması gerektiğini, davacının 23.11.2011 tarihine kadar olan tüm işçilik haklarının ödendiğini savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 23.11.2011-27.01.2012 tarihleri arasında davalı işveren işyerinde fiili bir çalışması olmasa da, çalışmasının fiili olarak sona erdiği 23.11.2011 tarihinden iş sözleşmesinin feshedildiği 27.01.2012 tarihine kadar başka bir yerde çalışmadığı, gelirinin olmadığı, taraflar arasındaki iş ilişkisi devam ettiğinden davacının ücret alacağı, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir kısım işçilik alacağı ve 6772 s. Kanun gereğince ilave tediye alacağını talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararın davalı tarafından temyizi üzerine, Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, fark kıdem tazminatı, ücret, ilave tediye, ikramiye yol yardımı ve yemek bedeli taleplerinin de reddine karar verilmesi ve davacının 2011 yılı hak ettiği giyim yardımının çalıştığı süreye göre kıstelyevm hesabına göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiği gerekçeleriyle bozulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

Bozmaya uyan mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilerek ihbar tazminatıyla giyim yardımı alacakları hüküm altına alınmış, davacının diğer talepleri İSE REDDEDİLMİŞTİR.

Temyiz:

Kararı taraflar vekilleri TEMYİZ ETMİŞTİR.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

2- Yargılama aşamasında sunulmayan, temyiz aşamasında davalı tarafından sunulan bir kısım ödeme belgelerinin delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu taraflar arasında UYUŞMAZLIK KONUSUDUR.

Kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar; sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamazlar. Bu kuralın tek istisnası, dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu söndüren bir nitelik taşıması; örneğin, davaya konu borcun ödenmiş olduğunu gösteren makbuz, ibraname gibi bir BELGE OLMASIDIR.

Davanın hukuksal niteliği ve somut olayın özelliği gereği davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar VERİLMESİ GEREKİR. Diğer bir anlatımla, yargılama aşaması henüz tamamlanmamış ise böyle durumda, borcu itfa eden belge DEĞERLENDİRMEYE ALINMALIDIR. Gerçekten de, yargılamada davayı inkar eden davalının savunması, borcun bulunmadığı savunmasını da kapsar. O nedenle, davalının borcun ne sebeple bulunmadığını açıklama ve iddianın aksine delillerini ikame etme hakkının ortadan kalktığından söz edilemez. Belirtilen sebeplerle, temyiz aşamasında sunulan ve borcu söndüren bir belgenin varlığı karşısında savunmanın genişletilmesi yasağından söz edilemeyeceğinin kabulü DE ZORUNLUDUR. (YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun 24.02.2016 tarihli, 2014/22-735 esas ve 2016/166 karar sayılı kararı.)

Somut olayda, davalı işveren vekilinin, mahkemece hüküm altına alınan giyim yardımının ödendiğine dair ödeme belgesini temyiz aşamasında SUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ibraz edilen ödeme belgesinin dikkate alınması gerektiğinden, gerekirse ek bilirkişi raporu alındıktan sonra giyim yardımı alacağıyla ilgili bir karar verilmek üzere kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan BAŞKALARININ FATURALARIYLA KART PUANI BİRİKTİRMEK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.