Blog

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili; taraflar arasında imzalanan Gayrinakdi Çek Kredi Sözleşmesi uyarınca davalılara teslim edilen çek koçanından keşide edilen çeklerin karşılıksız çıktığını, bankanın çek hamillerine ödediği miktar ile davalıların uhdesinde bulunan 118 adet çekle ilgili ödemekle yükümlü olduğu meblağın depo edilmesi amacıyla başlatılan takibe davalıların itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar; davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece; 3167 sayılı Kanun ve taraflarca imzalanan sözleşme uyarınca bankanın ödemekle yükümlü olduğu meblağın depo edilmesini talep etme hakkı olduğu, alınan bilirkişi raporunda davacı bankanın davalılara teslim ettiği 120 adet çek yaprağıyla ilgili 56.400,00 TL talep edebileceğinin belirtildiği gerekçesiyle icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına, davalıların %40 icra inkar tazminatını davacıya ödemesine karar verilmiş, hüküm davalılar ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Banka 3167 sayılı Kanun uyarınca ödemek zorunda olduğu asgari tutarı ödemesi halinde ödediği meblağın tahsili için borçlu aleyhine takip yapabilir. Banka sözleşmede hüküm bulunması nedeniyle ödeme yapmamasına rağmen ödemekle yükümlü olduğu kısmın depo edilmesini talep edebilir. Ancak bu durumda davalı borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilemez. Mahkemece takip tarihi itibarıyla banka tarafından ödenen ve ödenmeyen miktar tespit edilip sadece ödenen meblağ yönünden banka lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, araştırma yapılmadan takip konusu tüm meblağ üzerinden davacı banka lehine tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

S o n u ç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 15.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan YARGILAMA SIRASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.