Blog

Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan sanık Mehmet Halis İkin hakkında açılan kamu davası sonunda çek hesabı sahibi SBR Tekstil Konfeksiyon Mobilya Emlak İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi hakkında Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce 30.04.2012 tarihinde 2012/741 esas ve 2012/1516 karar sayıyla verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının kanun yararına bozulmasına ilişkin talebi üzerine, YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 18.02.2013 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan sanık Mehmet Halis İkin hakkında açılan kamu davası sonunda, Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce 30.04.2012 tarihinde 2012/741 esas ve 2012/1516 karar sayı ile çek hesabı sahibi SBR Tekstil Konfeksiyon Mobilya Emlak İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi’nin 6273 s. Kanun’la değişik 5941 s. Kanun’un 5/1 inci maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında;

«Sanık Mehmet Halis İkin hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/03/2011 tarihli iddianamede, karşılıksız çek keşide etmek suçundan 5941 s. Kanun’un 5/1-2 nci maddesi gereğince sanığın cezalandırılması talep edildiği halde, iddianamede gösterilen sanık hakkında hüküm kurulmamış olmasının, mahallinde zamanaşımı süresi içerisinde mahkemesince verilecek bir kararla giderilebilecek bir eksiklik olduğu düşünülerek yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225/1 inci maddesi gereğince, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği cihetle, çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında iddianamede bir talep olmaması karşısında, tüzel kişi hakkında mahkemece resen idari yaptırım kararı verilemeyeceği, zira 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir” hükmünün 6273 s. Kanun’la yürürlükten kaldırıldığı gözetilmeden yazılı şekilde tüzel kişi hakkında yaptırım kararı verilmesinde İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.» denilerek, belirtilen kararın BOZULMASI İSTENMİŞTİR.

CMK’nın 225 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen “hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.” hükmüne aykırı olarak, hakkında açılmış bir dava bulunmayan çek hesabı sahibi tüzel kişinin “çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına” karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi bu nedenle yerinde görüldüğünden; Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 30.04.2012 tarihli 2012/741 esas ve 2012/1516 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendinin verdiği yetki kıyasen uygulanarak, çek hesabı sahibi SBR Tekstil Konfeksiyon Mobilya Emlak İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞININ KALDIRILMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye iade edilmek üzere YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 09.09.2013 tarihinde OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

Bir önceki yazımız olan BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.