Blog

Dava banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarına ilişkindir.

 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından sanık İbrahim ile Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanıklar S….., A…, A…., K…. ve H……in yapılan yargılamaları sonunda: Sanık İ……’in 5237 sayılı TCK’nın 245/1,43/1, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis ve 2.500 Yeni Türk Lirası adli para, aynı Yasa’nın 142/1-b, 5311-2 ve 63. maddeleri gereğince 2 yıl hapis, yine aynı Yasanın 116/2 ve 53/1-2. maddeleri gereğince 6 ay hapis cezaları ile mahkumiyetine, diğer sanıkların beraatlerine dair ( Denizli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi )’nden verilen 10.04.2007 gün ve 2006/421 Esas, 2007/180 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık İ…… ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’nın onama isteyen 10.09.2007 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, sanıklar S….., A…, A…., K…. ve H…… hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik herhangi bir temyiz başvurusu bulunmadığından, sanık İ…… ve müdafiinin temyizlerine hasren yapılan incelemede gereği görüşüldü:

-K A R A R-

5237 sayılı TCK’nın 245/1. maddesinde öngörülen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun, hükmün düzenleme amacı ve düzenleniş biçimi ile korunan hukuki menfaat gözetildiğinde kart sayısınca oluşacağı ve zincirleme suç hükmünün de aynı kartın farklı zamanlarda birden fazla kullanılması halinde uygulanacağı gözetilmeden aynı şikayetçinin farklı bankalara ait birden fazla kredi kartının hukuka aykırı şekilde kullanılması eyleminde zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle tek mahkumiyet kararı verilerek eksik cezaya hükmolunması, öte yandan aynı suçtan 5237 sayılı TCK’nın 52/2. maddesi uyarınca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden bir tam gün karşılığı tayin olunan cezanın asgari hadden tayini ve tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında, her bir suç için aynı Yasa’nın 58/7. maddesi gereğince mükerirler hakkındaki infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmemesi aleyhe temyiz olmadığından diğer taraftan aynı Yasa’nın 61/8. maddesi uyarınca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan adli para cezası hesaplanırken artırım ve indirimlerin gün üzerinden yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tayin olunan gün birim sayısı ile bir gün karşılığı takdir olunan miktarın çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden artırım yapılarak tayin edilmesi sonuca etkili bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan cezayı artırıcı sebebin niteliği, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından cezayı artırıcı ve indirici bir sebebin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin suçların sübuta ermediğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ( ONANMASINA ), 12.11.2007 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Gaiplik ve Tapu İptali - Tescil başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.