Blog

Dava, davacının özgün olarak tasarladığı projelerin davalı tarafından haksız olarak ele geçirilip kazanç elde edilmesi suretiyle oluşan haksız rekabetin tespiti ve men’ine ilişkindir.

Davacı vekili, davalı Alper Dereköy’ün müvekkiline ait iş yerinde mühendis olarak çalıştığını, davalının çalıştığı dönemde, müvekkili tarafından iş sırrı niteliğinde olan, rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak projeler geliştirdiğini, davalı Alper Dereköy’ün projeleri iş yerinde çalışması nedeniyle öğrendiğini, davalının iş akdinin feshedildiği 06.10.2010 tarihinden sonra şirkete ait bilgisayardan kendisine ait mail hesabından aynı sektörde faaliyet gösteren davalı şirket yetkilisi ve ortağı olan diğer davalıya, davacı şirkete ait özgün makine projelerini gönderdiğini, bu durumun Sincan Asliye Ticaret Mahkemesi’nce yapılan delil tespitiyle sabit olduğunu, davalıların, müvekkilinin uzun yıllar verdiği emek ve yatırımı, özgün olarak tasarladığı projeleri haksız olarak ele geçirerek ve aynısını yaparak haksız kazanç elde etmeyi amaçladığını ileri sürerek davalıların haksız rekabetinin tespiti ve men’ine, davalıların mail yoluyla gönderilen projeye konu POWER SURGE adlı makinayı üretmemesine, şimdilik 5.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalılar vekili, dava konusu çizimlerin davalı Alper Dereköy tarafından gönderildiğinin sabit olmadığını, gönderilen çizimelerin davalı Alper Dereköy tarafından çizildiğini ve bu çizimlerin özgün olmayıp, çizimlere konu makine tasarımlarının Ankara Gençlik Parkı’nda bulunan makinelerden örnek alınarak yapıldığını, davacının herhangi bir zararının bulunmadığını, davalı şirketin, davacıdan proje almaya ihtiyacı bulunmadığın savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; Sincan Asliye Ticaret Mahkemesi’nce yerinde yapılan inceleme sonucu, davacı şirkette bulunan ve işten ayrılmadan önce davalı Alper Dereköy tarafından kullanılan bilgisayarda çizim programlarının kurulu olduğu, makine proje ve resimlerini içerdiği ve bu projeyle resimlerin davalı Ramazan Akay’a davalı Alper tarafından gönderildiği saptanmış ise de, gönderilen maillerin, hali hazırda lunaparklarda kurulu bulunan oyun makinasına ait çekilmiş fotoğraflar, parça çizimler ve resimlere ilişkin olduğu, bunların kolaylıkla herhangi bir fotoğraftan çizim programına aktarılarak oluşturulabilecek nitelikte bulunduğu, yeni bir icada veya bir fikre esas teşkil eden şeyler olmadığı, bu haliyle haksız rekabet tanımına giren bir fiil, dürüstlük kuralına aykırı davranış veya ticari uygulama bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davacı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava, haksız rekabetin tespiti, men’i ve maddi-manevi tazminat istemine ilişkin olup, yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere davacı davada, kendisine ait makine projelerinin, eski çalışanın davalı Alper tarafından diğer davalılara gönderildiğini ileri sürmüş, mahkemece de davacıya ait projelerin davalı Alper tarafından diğer davalılara gönderildiği ancak gönderilen projelerin özgün olmadığı, hali hazırda luna parklarda kurulu bulunan makinelere ilişkin çizimler olduğu bu nedenle haksız rekabet oluşmayacağı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR. Ancak, iktisadi rekabetin her türlü suistimali, 6762 Sayılı TTK’nın 56 ncı maddesi uyarınca haksız rekabet teşkil eder. Bu kapsamda, başkasının iş mahsulünün kullanılması da haksız rekabet oluşturur. Somut olay bakımından, haksız rekabetin varlığı için, davacıya ait projelerin özgün olması ya da yeni bir icada veya fikre esas teşkil etmesi ZORUNLU DEĞİLDİR. Bu itibarla, mahkemece anılan hususlar nazara alınarak oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar vermek gerekirken, davacıya ait projelerin özgün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın yararı davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.01.2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan NAFAKA ARTIRIMI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.