Blog

trafik-kazasiGüvence hesabına karşı açılan davada, eğer araç devri varsa bunun sigortacı şirkete tebliğ edilip edilmediği konusunda araştırma yapılmalı KTK m.94 hükmü olaya uygulanmalıdır.                                        Davacı vekili, müvekkilinin 17.07.2010 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunan eşi olan desteğinin vefat ettiğini, trafik sigortası bulunmayan araç sürücüsünün kazada tam kusurlu bulunduğunu, davalı sigorta şirketine yapılan başvuruyla temerrüde düştüğünü ileri sürerek, şimdilik 8.000,00 TL, ıslah ile 37.135 TL destekten yoksun kalma tazminatının 16.08.2010 temerrüt tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve DAVA EDİLMİŞTİR.

Davalı vekili, aracın kaza tarihinde ZMMS poliçesinin bulunduğunu, hatır taşıması olduğunu, müteveffanın sürücünün alkollü olduğunu bilerek araca binmesi nedeniyle müterafik kusuru bulunduğunu savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, sürücü Mustafa’nın kazada tam kusurlu bulunduğu, kaza tarihini kapsar şekilde Soner adına ZMSS poliçesi düzenlenmiş ise de aracın 17.02.2010 tarihli noter belgesiyle satılmış olduğu ve poliçenin 28.02.2010 tarihinde geçersiz hale geldiği gerekçesiyle 37.135,00 TL tazminatın 16.08.2010 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 94 üncü maddesinde “Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu BİLDİRMEK ZORUNDADIR. Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına KADAR GEÇERLİDİR.” hükmüne YER VERİLMİŞTİR. Somut olayda davalı vekili, kaza tarihinde kazaya karışan aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasıyla sigortalı olduğunu savunmuş, mahkemece sigortalı aracın kazadan 5 ay önce aracın mülkiyetinin el değiştirmesi nedeniyle Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi genel şartlarının C. 4 üncü maddesi uyarınca, işletenin değiştiği tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra sigorta poliçesinin geçersiz hale geldiği, aracın kaza tarihinde geçerli trafik sigorta poliçesinin mevcut olmadığı, bu halde davalının sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne KARAR VERMİŞTİR.

Ancak, mahkemece aracın mülkiyet değişikliğinin KTK’nin 94 üncü maddesi uyarınca sigortacıya bildirilip bildirilmediği, anılan madde gereğince fesih sürecinin gerçekleşip, gerçekleşmediği araştırılarak, ZMMS sigortacısına usulüne uygun bildirim yapılmadığı halde aracın önceki sahibi tarafından yaptırılan zorunlu mali mesuliyet sigortası sözleşme hükümlerinin geçerli olacağı hususu gözetilmek suretiyle, buna göre karar vermek gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine GEREK GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 25.02.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan AYNI DAVADA İKİNCİ KEZ ISLAH YOLUNA BAŞVURULMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.