Blog

cA4aKEIPQrerBnp1yGHv_IMG_9534-3-2Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili, dosyaya sunduğu, 28.08.2015 tarihli dilekçesi ile davasını ikinci kez ıslah ederek, bir kısım dava konusu alacaklar için talep ettiği değeri yükseltmiş, aynı dilekçede terditli istemde bulunarak, ikinci kez ıslahın mahkemece kabul edilmemesi halinde ise bu dilekçesinin yeni bir dava dilekçesi gibi kabul edilerek, yükselttiği dava değeri üzerinden hüküm kurulmasını talep etmiştir. Mahkemece, söz konusu dilekçe “ek dava dilekçesi” olarak nitelendirilmiş ve bu dilekçeye göre yükseltilmiş dava değeri üzerinden hüküm tesis edilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, 176/2. maddesi uyarınca, aynı davada iki kez ıslah yoluna başvurulması mümkün değildir. Mahkemece, söz konusu dilekçeye, “ek dava dilekçesi” olarak değer verilmiş ise de, 6100 sayılı Kanun’da ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikte, belirtili şekilde uygulamayla dava açılmasına ya da bir davada ileri sürülen taleplerin miktarlarının artırılmasına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Anılan sebeplerle, davacının, söz konusu dilekçeyle ileri sürdüğü ıslah talebinin reddine; diğer terditli istemi hakkında ise, usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir.

Davacı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatiliyle asgari geçim indirimi alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalılar Mesa Mesken San. A.Ş. ve Aktürk Yapı End. ve Tic. A.Ş. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Özdamar Karakülah tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin davalı alt işverenler Ayık İnş. İth. İhr. ve Tur. Ltd.Şti. ve Çınal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin oluşturduğu adi ortaklığın işçisi olarak, davalı asıl işverenler Mesa Mesken San. A.Ş. ve Aktürk Yapı End. ve Tic. A.Ş.’nin oluşturduğu adi ortaklığa ait işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.

Davalılar vekilleri, davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, bozma ilamına uyma kararı verilerek yapılan yargılama sonucunda, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davalı Mesa Mesken San. A.Ş. vekili ve davalı Aktürk Yapı End. ve Tic. A.Ş. vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılar Mesa Mesken San. A.Ş. ve Aktürk Yapı End. ve Tic. A.Ş.’nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2-Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili, dosyaya sunduğu, 28.08.2015 tarihli dilekçesiyle davasını ikinci kez ıslah ederek, bir kısım dava konusu alacaklar için talep ettiği değeri yükseltmiş, aynı dilekçede terditli istemde bulunarak, ikinci kez ıslahın mahkemece kabul edilmemesi halinde ise bu dilekçesinin yeni bir dava dilekçesi gibi kabul edilerek, yükselttiği dava değeri üzerinden hüküm kurulmasını TALEP ETMİŞTİR. Mahkemece, söz konusu dilekçe “ek dava dilekçesi” olarak nitelendirilmiş ve bu dilekçeye göre yükseltilmiş dava değeri üzerinden hüküm TESİS EDİLMİŞTİR. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, 176/2 nci maddesi uyarınca, aynı davada iki kez ıslah yoluna başvurulması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Mahkemece, söz konusu dilekçeye, “ek dava dilekçesi” olarak değer verilmiş ise de, 6100 s. Kanun’da ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikte, belirtili şekilde uygulamayla dava açılmasına ya da bir davada ileri sürülen taleplerin miktarlarının artırılmasına imkan veren bir DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR. Anılan sebeplerle, davacının, söz konusu dilekçeyle ileri sürdüğü ıslah talebinin reddine; diğer terditli istemi hakkında ise, usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına KARAR VERİLMELİDİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.04.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan EMEKLİ İKRAMİYESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.