Blog

telif-hakki17.10.2016 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr’de; “18 yıllık telif davasını kazandı. Ünlü piyanist ve besteci Mehveş Emeç sözleri ve bestesi kendisine ait ‘Galatasaray Marşı’nı izinsiz kullanıp çoğalttıkları gerekçesiyle üç şirkete açtığı davayı 18 yıl sonra kazandı.” şeklind eyer alan habere ilişkin Yargıtay Kararı.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.10.2010 tarih ve 2006/34-2010/158 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı … Müzik San. A.Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 16.04.2013 günü temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talebinde bulunan davalı vekilinin duruşma (mürafaa) isteminden vazgeçerek incelemenin dosya üzerinde yapılmasını talep etmesi üzerine duruşma yapılmasına yer olmadığına karar verildikten sonra, dosya üzerinde yapılan incelemede Tetkik Hakimi Mutlupınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili, sözleri ve bestesi M. E.’e, ses ve/veya ses ve görüntü taşıyıcılarına kayıt etme, çoğaltma ve yayma hakları M. E. tarafından verilen yetkiye dayalı olarak.. Müzik A.Ş’ye ait bulunan “Galatasaray” adlı müzik eserinin davalılar tarafından .. A.Ş.’den ve M.. E.’ten izin alınmadan, Kültür ve Turizm Bakanlığ’ına kayıt ve tescil ettirmeden, bandrolsüz olarak CD-Rom’lara kayıt ettirilerek çoğaltma ve yayma işlemlerinin yapıldığını, bu haksız eylemler sırasında söz konusu müzik eserinin söz ve bestesinin M. E.’e ait olduğunun belirtilmediği gibi …şirketine ait ses kayıtlarının kullanıldığını, davalıların haksız eylemleri sonucu davacıların maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek, asıl davada 14.400,00 TL maddi, 7.200,00 TL manevi olmak üzere toplam 21.600,00 TL tazminatın 03.09.1998 tarihinden; birleşen davada ise 11.250,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 16.250,00 TL tazminatın 07.09.1998 tarihinden itibaren işleyecek reeskont oranındaki faizleriyle birlikte davalılardan tahsiliyle karar özetinin gazetede ilanına karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı .. Müzik A.Ş. vekili, Galatasaray Kulübü tarafından davanın tarafı olan diğer davalılara yapılan hak devirlerinin geçerli olduğunu, müvekkili tarafından davacının haklarına tecavüz edilmediğini, tamamen ayrı bir eser niteliğinde olan bilgisayar programının çoğaltıldığını savunarak, asıl ve birleşen davaların REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Bir Numara .. Yayıncılık A.Ş. vekili, davacıların iddialarının yerinde olmadığını savunarak, asıl ve birleşen davaların REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Diğer davalı davalara YANIT VERMEMİŞTİR.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıların hak sahibi olduğu müzik eserinin davalılar tarafından piyasaya sunulan yapımda yer aldığı, davalıların bu konuda davacılardan izin almadıkları, Galatasaray Kulübü’nün dava konusu eser üzerindeki mali hakların kullanımını devralmadığı, bu durumda anılan kulübün devralmadığı hakları başkasına devredemeyeceğinden davalıların bu hakları Galatasaray Kulübü’nden devraldıklarına ilişkin savunmalarının yerinde olmadığı, davacıların istedikleri maddi tazminat miktarlarının kadri maruf bulunduğu, eser sahibi olan davacılardan Mehveş Emeç’in 5846 s. Kanun’da belirtilen manevi haklardan adın belirtilmesi ve eserde (işlenmek suretiyle) değişiklik yapılması hakları ihlal edildiğinden takdiren 7.200,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği, birleşen dava davacısı şirketin ise 5846 s. Kanun anlamında fonogram yapımcısı olup, fonogram yapımcılarının manevi hakları bulunmadığından manevi tazminat isteminin reddinin gerektiği sonucuna varılarak, asıl davada 14.400,00 TL maddi, 7.200,00 TL manevi tazminatın 03.09.1998 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalılardan alınmasına, birleşen davada 11.250,00 TL maddi tazminatın 07.09.1998 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalılardan alınmasına, manevi tazminat isteminin reddine, asıl ve birleşen davalarda gerekçeli karar özetinin masrafı davalılardan alınmak suretiyle gazetede ilanına KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davalı … Disk Müzik San. A.Ş. vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasıyla asıl davada eser sahibi davacı Mehveş’in birleşen dava davacısı ..A.Ş’ye devrettiği mali haklar içinde eserin işleme haklarının olmadığı ve davalıların davaya konu eylemlerinin 5846 s. Kanun’un 6/3 ve 21 inci maddelerinden kaynaklanan işleme haklarının ihlali niteliğinde olmasına göre, asıl dava yönünden temyiz eden davalı .. Müzik A.Ş’nin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

2-Asıl dava, davacı M. E.’e ait müzik eserinin eser sahibi davacıdan izin alınmaksızın davalılar tarafından CD-Rom’lara kayıt ettirilerek çoğaltma ve yayma haklarının ihlali ile bu eylemler sırasında kullanılan eserle ilgili olarak davacı eser sahibinin adının belirtilmemesi nedenlerine dayalı maddi ve manevi tazminat İSTEMLERİNE İLİŞKİNDİR.Davacı, davalıların haksız eylemleri sonucu maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürmüş olmasına göre, iddianın ileri sürüş şekli açısından dava haksız eylem OLGUSUNA DAYALIDIR.Mahkemece, asıl davada istenen maddi tazminatın kadri marufunda olduğu belirtilerek aynen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.Davacıya ait müzik eserinin davalılar tarafından çıkarılan CD-Rom’da kullanıldığı HUSUSU ÇEKİŞMESİZDİR.Ancak oluşturulan CD-Rom sadece davacıya ait müzik eserinin kullanıldığı bir çalışma olmayıp, içeriğinin Galatasaray Kulübüyle ilgili olduğu, Galatasaray Lisesi’nden başlayarak Kulübün tarihçesinin, müzesinin, tesislerinin, 1997-1998 sezonu futbol karşılaşmalarının önemli anlarının, başarılarının ve başkaca hususların yer aldığı bir içerikte hazırlandığı, davacıya ait müzik eserinin söz konusu CD’nin belirli kısımlarında ÇALINDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. Bu durumda, uzmanlardan oluşturulacak bir bilirkişi kuruluna çoğaltılan CD adedinin ne kadar olduğu, bu CD’nin toplam süresiyle davacıya ait müzik eserinin CD’de kullanım süresinin ne olduğu, buna göre CD’nin toplam süresi içinde davacıya ait eserin kullanıldığı kısmın eserin ne kadarlık bir bölümüne isabet ettiği ve davacının eserinin kullanımının CD’nin izlenme oranı üzerindeki etkisi ile CD’ye kattığı değerin ne olduğu ve bu CD’nin sadece satılan Aktüel dergisinin eki olarak okurlara verilen bir promosyon, hediye olarak mı piyasaya sunulduğu, yoksa dergi satışları dışında tek başına bir satımın konusu olup olmadığı hususlarının da açıklığa kavuşturulmak suretiyle davacının uğradığı maddi zararın dayanılan FSEK 70/2 nci maddesi delaletiyle eylem zamanında yürürlükte bulunan mülga Borçlar Kanunu 41 ve devamı maddeleri uyarınca tayin ve takdir edilmesi gerekirken istenen miktarın kadri maruf olduğu yönündeki somut olayın özeliklerini göz önüne almayan gerekçeye dayalı olarak maddi tazminat isteminin aynen kabul edilmesi doğru görülmemiş olup, maddi tazminata ilişkin olarak verilen kararın bu nedenle bozulması gerektiği gibi söz konusu hususların incelenmesi sonucu ortaya çıkacak durumun hükmedilecek manevi tazminatın miktarının takdir ve tayinine de etki edebilecek nitelikte olması nedeniyle asıl davada verilen maddi ve manevi tazminata ilişkin kararların bu nedenlerle BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

3-Birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince; davacılar vekili 03.03.2009 tarihli celsede birleşen İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2006/444 Esas sayılı dosyasındaki davayı takip etmediklerini bildirmiş, temyiz eden davalı .. Müzik San. A.Ş. vekili bu beyana karşı kendilerinin de davayı takip ETMEDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. Mahkemece, birleşen davaya ilişkin olarak davacı ve temyiz eden davalı vekilinin söz konusu beyanları değerlendirilmeden, bu husus göz önüne alınmadan yazılı şekilde esasa ilişkin karar verilmesi doğru görülmemiş olup, temyiz eden davalı ..Müzik A.Ş. vekilinin birleşen davada verilen karara yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle birleşen davada verilen kararın davalı .. Müzik A.Ş. yararına BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalı … Müzik San. A.Ş. vekilinin asıl davaya yönelik diğer temyiz itirazlarının reddine; anılan davalı vekilinin (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada verilen karara, (3) numaralı bentte açıklanan nedenle de birleşen davada verilen karara yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle asıl ve birleşen davalarda verilen kararın hükmü temyiz eden davalı .. Müzik San. A.Ş. yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.04.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

.

Bir önceki yazımız olan PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.