Blog

iş tamirhaneSomut olayda, davacının davalı işyerinde yaklaşık 18 yıl süreyle çalıştığı, iş akdinin düşük performans gerekçesiyle feshedilmiş ise de davalı işverence düşük performans gösterdiğinin ispatlanamadığı görülmekle feshin geçersiz olduğu anlaşılmış olup işe iade kararı verilmesi isabetli ise de davacının işyerindeki kıdemi göz önünde tutulduğunda işe başlatılmaması durumunda verilmesi gereken tazminatın ilkeler ışığında 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesi gerekirken 7 aylık ücreti tutarında tespiti hatalıdır.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, YARGITAYca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Davacı, işverenin iş akdini geçerli bir neden olmaksızın feshettiğinden bahisle feshin geçersizliğine, işe iadesine ve işçilik haklarının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.

Davalı, davacının iş akdinin düşük performans göstermesi nedeniyle geçerli nedenle feshedildiğini savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının 7 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatıyla boşta geçen süre ücretine KARAR VERİLMİŞTİR.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın BELİRLENMESİ GEREKİR. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate ALINARAK BELİRLENMELİDİR.

Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31 inci maddesindeki sendikal nedenle YAPILAN FESİHLERDİR. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında BELİRLENECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR. Yıllık ücretli izinle ilgili 53 üncü maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar DA ÇIKMAKTADIR. İşletme gerekleriyle fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt SINIRDAN BELİRLENMEKTEDİR.

Somut olayda, davacının davalı işyerinde yaklaşık 18 yıl süreyle çalıştığı, iş akdinin düşük performans gerekçesiyle feshedilmiş ise de davalı işverence düşük performans gösterdiğinin ispatlanamadığı görülmekle feshin geçersiz olduğu anlaşılmış olup işe iade kararı verilmesi isabetli ise de davacının işyerindeki kıdemi göz önünde tutulduğunda işe başlatılmaması durumunda verilmesi gereken tazminatın yukarıda belirtilen ilkeler ışığında 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesi gerekirken 7 aylık ücreti tutarında TESPİTİ HATALIDIR.

Yukarıda açıklanan sebeplerle 4857 s. Kanun’un 20/3 maddesi gereğince mahkemece verilen kararın bozularak ortadan kaldırılması ve Dairemizce aşağıda yazılı hükmün KURULMASI GEREKMİŞTİR.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5.Alınması gereken 29,20 TL harçtan peşin alınan 27,70 TL harcın tenziliyle bakiye 1,50 TL harç giderinin davalıdan tahsiliyle Hazine’ye gelir kaydına,

6.Davacının yapmış olduğu 173,50 TL yargılama giderinin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8.Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 27.06.2016 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.