Blog

 

resmibelgeDava, miras payının devri sözleşmesinden kaynaklanan alacak isteğine ilişkindir. TMK m. 677/1 maddesi gereğince, terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Somut olayda, taraflar arasında miras payının devri konusunda yazılı bir sözleşme bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Davacı vekili, müvekkil davalının müşterek murislerinin vefatı sonrası bir araya gelerek kendilerine intikal eden ve etmesi lazım gelen tüm taşınır ve taşınmaz malların taksimine ilişkin anlaşma yaptıklarını, anlaşma uyarınca murise ait olan ancak hayli yüksek kıymet ifade eden taşınır ve taşınmazların davalıya bırakıldığını, davalının kendisine bırakılan ve devri yapılan miras hisselerine karşılık müvekkili davacıya, Tekirdağ Merkez’de bir daireyi, müşterek murisleri dedeleri müteveffa Fethi Birkandan adına kayıtlı İstanbul, Beykoz, Göksu Mahallesi, 19 ada 10 parsel sayılı taşınmazdaki payını, yine 2007 yılı Nisan ayı sonunda olmak üzere 22.000 TL nakit para ödemeyi taahhüt ettiğini, müvekkilinin anlaşma gereği edimlerini yerine getirdiğini, davalıya isabet eden tüm menkul ve gayrimenkulleri hemen davalıya devir ve teslim ettiğini, davalının Tekirdağ merkezde bulunan dairedeki payını müvekkiline devrettiğini ancak nakden ödenmesi gereken 22.000 TL’yi ödemediğini, buna karşılık 31.04.2007 tarihli bir adet çek tanzim ederek müvekkile verdiğini, 19 ada 10 parsel sayılı taşınmazın devir işlemlerini de en kısa sürede gerçekleştireceğini söyleyerek bu hisseye mukabil 30.000 TL tutarında bir adet teminat çeki verdiğini, davalıya Tekirdağ 1. Noterliğinin 14.07.2009 tarihli 06620 yevmiye no’lu ihtarnamesinin tebliğine rağmen ödemede bulunmadığı gibi İstanbul’da bulunan taşınmazdaki payını da devretmediğini belirterek, 22.000 TL alacağın 30.04.2007 vade tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, 19 ada 10 parsel sayılı taşınmazdaki pay karşılığı 50.000 TL maddi tazminatın da 30.04.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı, davacı tarafla aralarında ileriki tarihlerde gerçekleşecek olan bu yönde edimlerini kapsayan ne yazılı ne de şifahi bir sözleşme yapılmadığını, taşınmazların zamanında mirasçılar tarafından paylaşıldığını, karşılıklı edimlerin bu paylaşım sırasında yerine getirildiğini belirterek davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 22.000 TL nin 23.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 31.111 TL nin ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Hükmü, davalı TEMYİZ ETMİŞTİR.

TMK m. 677/1 maddesi gereğince, terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı ŞEKLE BAĞLIDIR. Somut olayda, taraflar arasında miras payının devri konusunda yazılı bir sözleşme bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Bir önceki yazımız olan NİŞANIN BOZULMASINDAN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.