Blog

 

aile-hekimi-rapor-verecekDava, doktor hatası nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davaya konu edilen olayda, davacı, davalı doktorların hatalı ve yanlış tedavisinden dolayı sağ gözünde iyileşme olmadığını, korneanın zedelendiğini ve bu durumun ödeme yol açtığını iddia ettiğine göre, Anayasa’nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 13/1. maddesi gereğince adli yargı yerinde davalıya yönelik açılan davanın husumet nedeni ile reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece açıklanan yasal düzenleme gözetilerek, davalı doktorlar hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddedilmesi gerekir.

Davacı Kemal tarafından, davalılar İclal ve diğeri aleyhine 17/01/2007 gününde verilen dilekçeyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 22/10/2015 günlü kararın YARGITAY’ca incelenmesi davacı mirasçıları vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava, doktor hatası nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. YEREL MAHKEMECE istem reddedilmiş; karar davacı mirasçıları tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Davacı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesi doktorları olan davalıların hatalı tedavileri nedeniyle sağ gözünde iyileşme olmadığını, korneanın zedelendiğini ve bu durumun ödeme yol açtığını iddia ederek uğradığı maddi zararın ödetilmesi İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR.

Davalılar, davanın reddi GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞLARDIR.

Mahkemece, benimsenen Adli Tıp Kurumu raporu uyarınca davalı doktorlara atfı kabil bir kusur bulunmadığından davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum ALEYHİNE AÇILMALIDIR. (T.C. Anayasası 40/III, 129/V, 657 Sy. K.13, HGK 2011/4-592 E., 2012/25 K.) Bu konuda yasal düzenlemeler emredici HÜKÜMLER İÇERMEKTEDİR. Diğer yandan Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri açısından bakıldığında da bu şekilde düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin zararının karşılanması yönünde önemli BİR TEMİNATTIR.

Davaya konu edilen olayda, davacı, davalı doktorların hatalı ve yanlış tedavisinden dolayı sağ gözünde iyileşme olmadığını, korneanın zedelendiğini ve bu durumun ödeme yol açtığını iddia ettiğine göre, Anayasa’nın 129/5 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 13/1 inci maddesi gereğince adli yargı yerinde davalıya yönelik açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar VERİLMESİ GEREKİR.

Mahkemece açıklanan yasal düzenleme gözetilerek, davalı doktorlar hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddedilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davacının öteki temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27/06/2016 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.