Blog

ofis işyeriTakip dayanağı senedin teminat senedi olduğu iddiasının; hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da takip dayanağı senede açık atıf yapan İİK’nun 169/a-1. maddesinde yazılı nitelikte bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Somut olayda takip dayanağı 24.09.2014 tarihli 145.950.-TL bedelli bono üzerinde teminat amaçlı verildiğine yönelik herhangi bir kayıt olmadığı görülmüştür. Borçluların itirazlarına dayanak yaptıkları sözleşmede de takip dayanağı bonoya tanzim ve vade tarihi ile miktarı gösterilmek suretiyle yapılmış bir atıf yoktur. O halde, borçlular itirazlarını İİK’nun 169/a-1. maddesine uygun bir belge ile ispat edemediği gibi alacaklının da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanı bulunmadığından mahkemece itirazın reddine karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde; borçluların takip dayanağı senedin alacaklıyla aralarında düzenlenen sözleşme kapsamında teminat senedi olarak verildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece, istemin kabulüyle takibin iptaline karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

Takip dayanağı senedin teminat senedi olduğu iddiasının; hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da takip dayanağı senede açık atıf yapan İİK’nun 169/a-1 inci maddesinde yazılı nitelikte bir belgeyle ispatlanması gerekmektedir (HGK’nun 06.03.2013 tarih ve 2012/12-768 E., 2013/312 K. ve 20.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararları).

Somut olayda takip dayanağı 24.09.2014 tarihli 145.950.-TL bedelli bono üzerinde teminat amaçlı verildiğine yönelik herhangi bir kayıt OLMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. Borçluların itirazlarına dayanak yaptıkları sözleşmede de takip dayanağı bonoya tanzim ve vade tarihiyle miktarı gösterilmek suretiyle yapılmış bir ATIF YOKTUR.

O halde, borçlular itirazlarını İİK’nun 169/a-1 inci maddesine uygun bir belgeyle ispat edemediği gibi alacaklının da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanı bulunmadığından mahkemece itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.03.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.