Blog

zamanasimiSomut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük beş saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hesaplandığı anlaşılmıştır. Davalı işyerinde çalışan başka işçilere ait olan ve Dairemizden geçen dosyalar ile davalıya ait Dairemizden geçen diğer emsal dosyalar birlikte değerlendirildiğinde, davalı işyerinde haftanın 08:00-18:00 saatleri arasında çalışıldığı, buna göre bir saat ara dinlenmenin tenzili ile ayda iki hafta haftalık onbuçuk saat, iki hafta da haftalık dokuz saat fazla mesai yapıldığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının fazla mesai alacağı belirtilen süreler esas alınarak yeniden hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

Davacı, ihbar tazminatı, fazla measi, ulusal bayram ve genel tatil hafta tatil ücreti alacaklarının ödetlimesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, haklı bir sebep olmadan iş sözleşmesinin feshedildiğini beyan ederek kıdem tazminatı ile bir takım işçilik alacaklarının davalıdan TAHSİLİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Temyiz:

Kararı davalı TEMYİZ ETMİŞTİR.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2-Davacı işçinin fazla mesai alacakları hususu taraflar arasında UYUŞMAZLIK KONUSUDUR.

Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük beş saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek HESAPLANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. Davalı işyerinde çalışan başka işçilere ait olan ve Dairemizden geçen 2014/17389, 2012/25924, 2012/25926, 2012/25927 esas sayılı dosyalarla davalıya ait Dairemizden geçen diğer emsal dosyalar birlikte değerlendirildiğinde, davalı işyerinde haftanın 08:00-18:00 saatleri arasında çalışıldığı, buna göre bir saat ara dinlenmenin tenziliyle ayda iki hafta haftalık onbuçuk saat, iki hafta da haftalık dokuz saat fazla mesai yapıldığının kabulü dosya içeriğine UYGUN DÜŞECEKTİR.

Davacının fazla mesai alacağı belirtilen süreler esas alınarak yeniden hesaplanıp hüküm ALTINA ALINMALIDIR.

3-Davacının hafta tatili taleplerine ilişkin olarak, hükme esas alınan bilirkişi raporunda ayın tüm hafta tatillerinde çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de; davalı işyerinde çalışan başka işçilere ait olan ve Dairemizden geçen 2012/14178 esas ile 2015/2058 esas sayılı dosyalarda davalı işyerinde ayda iki hafta tatili çalışma yapıldığı KABUL EDİLMİŞTİR. Davacının hafta tatili alacağı belirtilen süreler esas alınarak yeniden hesaplanıp hüküm ALTINA ALINMALIDIR. Mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 21.6.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.