Blog

devremülkİİK’nun 78/2.maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep edilmesi gerekir. Bu süre içinde haciz talep edilmediği takdirde dosya işlemden kaldırılır.Yeniden haciz istenilebilmesi için yenileme harcı yatırılarak dosyanın yenilenmesi gerekir. Somut olayda, örnek 7 ödeme emrinin 07.06.2011 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, alacaklı tarafından yasal sürede 23.06.2011 tarihinde haciz talep edildiği, 28.06.2011 tarihinde de fiilen haciz işleminin uygulandığı görülmektedir. Bu durumda alacaklı tarafından süresinde haciz talep edilmiş olmakla İİK.nun 78/4. maddesine aykırı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Öte yandan, HMK’nın 297/2. maddesi gereğince mahkeme, taleplerin herbiri hakkında inceleme yaparak karar vermek zorundadır. Borçlu şikayetinde murisinden intikal eden taşınmaz üzerine kayden işlenen hacze ilişkin İİK’nun 82/1-12. maddeleri uyarınca meskeniyet iddiasında bulunduğuna göre bu konuda inceleme yapılmaksızın olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da yerinde görülmemiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

İİK’nun 78/2 nci maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep EDİLMESİ GEREKİR. Bu süre içinde haciz talep edilmediği takdirde dosya işlemden kaldırılır.Yeniden haciz istenilebilmesi için yenileme harcı yatırılarak dosyanın YENİLENMESİ GEREKİR.

Somut olayda, örnek 7 ödeme emrinin 07.06.2011 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, alacaklı tarafından yasal sürede 23.06.2011 tarihinde haciz talep edildiği, 28.06.2011 tarihinde de fiilen haciz işleminin UYGULANDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. Bu durumda alacaklı tarafından süresinde haciz talep edilmiş olmakla İİK.nun 78/4 üncü maddesine aykırı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi DOĞRU DEĞİLDİR.

Öte yandan, HMK’nın 297/2 nci maddesi gereğince mahkeme, taleplerin herbiri hakkında inceleme yaparak karar VERMEK ZORUNDADIR. Borçlu şikayetinde murisinden intikal eden taşınmaz üzerine kayden işlenen hacze ilişkin İİK’nun 82/1-12 nci maddeleri uyarınca meskeniyet iddiasında bulunduğuna göre bu konuda inceleme yapılmaksızın olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/05/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ KARARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.