Blog

  resmibelge Danıştay  5. Daire’nin 09.06.2015 tarihli 2015/157 Esas ve 2015/6270 Karar sayılı ilamında özetle; Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, iller arası atanma isteminin Vergi Dairesi Başkanlığınca reddedilmesinde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkındadır.

 

İsteğin Özeti: Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 28.10.2014 günlü, E:2014/745; K:2014/1118 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Cevabın Özeti: İstemin reddi GEREKTİĞİ YOLUNDADIR.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığının 14.02.2014 tarih ve 323 sayılı işleminin iptali İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.

Tekirdağ İdare Mahkemesi’nce; davacının Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne atamasının yapılması yönündeki başvurusunun Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, iller arası atama yetkisi bulunmayan Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca istemin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline KARAR VERİLMİŞTİR.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde; Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatından oluşacağı, 23 üncü maddesinde; Başkanlığın taşra teşkilatının doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıklarıyla vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanun’un 24. ve 25 inci maddelerindeki görev ve yetkilere haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşacağı; 27 nci maddesinde; Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticilerinin, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebileceği, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanları ve gelirler kontrolörlerinin, Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından; 23.4.1981 tarihli ve 2451 s. Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamalarının ise Başkan tarafından yapılacağı, Başkanın bu yetkilerini gerekli gördüğü takdirde alt kademelere devredebileceği KURALA BAĞLANMIŞTIR.

5345 s. Kanun’un 27 ve 28 inci maddelerinin vermiş olduğu yetki doğrultusunda; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Dairesi Başkanlıkları’na gönderilmiş olan 23.09.2005 günlü, 48508 sayılı yazıyla; merkez atamalı personel hariç şef ve daha alt kadrolarda görev yapmakta olan personelin yazılı istekleri üzerine iller arası yapılacak atamaların yürütülmesinde Vergi Dairesi BAŞKANLIKLARI YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi uyarınca; vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür yardımcısı ve avukatların yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

Dosyanın incelenmesinden; Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca reddedilmesi üzerine bakılan davanın AÇILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

Bu durumda; yukarıda anılan Yönetmelik hükmü uyarınca merkez atamalı personel olmadığı anlaşılan davacının, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun, anılan yetki devri çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanı tarafından reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 28.10.2014 günlü, E:2014/745; K:2014/1118 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 s. Kanun’la değişik 3 üncü fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09.06.2015 tarihinde esasta oybirliğiyle, gerekçede OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

GEREKÇEDE KARŞI OY :

Davacının iptalini istediği işlem, davacının Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atanmak veya Vergi Dairesi Başkanlığı merkezinde geçici olarak GÖREVLENDİRİLME İSTEĞİDİR. İdare, davacının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle bu isteklerin yerine getirilmesine muvafakat edilmediği mahiyetinde bir yanıt vermiş olup, bu mahiyette bir işlem tesisi konumunda atama yetkisinin varlığı veya yokluğunun ÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR.

Bu nedenle yetki unsuru yönünde bir karar verilmesi hukuki isabet taşımadığından kararın bu gerekçeyle bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

 

 

Bir önceki yazımız olan KUSURSUZ SORUMLULUK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.