Blog

   devremülkYargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 07.03.2016 tarihli 201578556 Esas ve 2016/1687 Karar sayılı ilamında özetle; dava kiracı olduğunun tesbiti istemine ilişkindir. Uzun süre kiracılarla komşuluk yapan şirket temsilcisi Hüseyin G. ihale şartnamesinde yabancı kişilerin kiracı olduğunu bilerek ihaleye girip satın aldığını ve davacının yukarda tarih ve numaraları belirtilen noterden düzenlenmiş kira sözleşmesi ve devir sözleşmesi tarihlerine göre hacizden önce davalı şirketin burada davacının kiracı olarak oturduğunu bildiğinin kabulü gerekir. Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonunda davacının, hacizden ve satıştan önce dava konusu taşınmazda kiracı olduğu ve bu durumun davalı tarafça bilindiği kanıtlanmış olmakla davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılığın tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş ancak davanın niteliği itibariyle duruşmaya tabi olmadığından duruşma talebinin reddine karar verildikten sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava kiracı olduğunun tesbiti İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Antalya ili Kemer ilçesi 115 ada 20 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde Kiriş Otelcilik ve Turizm A.Ş. adına 49 yıllığına irtifak hakkı TESCİL EDİLMİŞTİR. Bu şirketin 04.03.2003 tarihinde  iflasına karar verilmesi üzerine parsel üzerindeki irtifak hakkı ve üzerindeki villalar ihale ile 15.05.2009 tarihinde davalı Mert Turizm A.Ş. ye satılarak bu şirket adına 11.03.2010 tarihinde 49 yıllığına irtifak hakkı TESCİL EDİLMİŞTİR. Davalı şirket Mert Turizm A.Ş taşınmazın irtifak hakkını satın aldıktan sonra villalarda oturan davacı Vera Mikhaylova hakkında İİK.nun 135/2 maddesine göre tahliye emri GÖNDERİLMESİNİ SAĞLAMIŞTIR. Tahliye emri gönderilmesi üzerine davacı vekili 18.07.2010 tarihli dava dilekçesinde ihaleyle satılan 115 ada 20 parsel üzerinde bulunan  “ 5 CE blok 54 CE“ nolu villa konusunda önceki malik Kiriş Otelcilik ve Turizm A,ş  ile dava dışı Set Elektrik Sanayı ve Tic. A,ş arasında noterden tasdikli kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle yapacağı imalatların karşılığı için kadıköy 6 noterliğince düzenlenen 11.01.2000 tarih ve 979 yevmiye nolu kira sözleşmesiyle dava konusu villanın kullanım hakkının  39 yıllığına set elektrik sanayi Tic.A.ş ye verildiğini, bu şirketle müvekkili arasında  Antalya 4 noterliğince düzenlenen 12.06.2003 tarih ve 17707 yevmiye nolu devir sözleşmesi imzalandığını ve 12.06.2003 tarihli mülk kullanım sözleşmesi imzalandığını, o tarihlerden beri villaları kesintisiz kullandığını, 09.03.2009 tarihli açık artırma  şartnamesinde açıkca 44 villanın eşyalı olarak kullanıldığının tesbit edildiğini, davalı şirketin açık artırma ilanını görerek ihaleye o şekilde girip aldığını, davalı şirketin tek yetkilisi Hüseyin G.’nun da aynı yerde villası olup komşu olduklarını, Hüseyin G.’nun başından beri müvekkilinin burada hak sahibi olduğunu bildiğini, davacının kiracılığının iflastan ve satıştan öncesine dayandığını, davacının tahliyesinin istenmesinin mümkün olmadığını belirterek taşınmazda müvekkilinin fuzuli şagil olmadığının ve tüm tesislerde kullanma hakkının bulunduğunun ve tahliye etmek zorunda bulunmadığının TESPİTİNİ İSTEMİŞTİR. Davacı delil olarak Kadıköy 6 noterliğince düzenlenen 11.01.2000 tarih ve 979 yevmiye nolu önceki malikle yapılan 39 yıllık  kira sözleşmesine ve Antalya 4 noterliğince düzenlenen 12.06.2003 tarih ve 17707 yevmiye nolu devir sözleşmesi sonrası düzenlenen 12.06.2003 tarihli  set elektrik sanayi ticaret A.Ş arasında yapılan 37 yıllık kira SÖZLEŞMESİNE DAYANMIŞTIR. Taşınmazın satılması halinde taşınmazda oturan kiracı hacizden önceki bir tarihte kiracı olduğunu iddia ediyorsa bu iddiasını İİK.nun 135/2 maddesinde belirtildiği şekilde resmi belgelerle ispat ETMESİ GEREKİR. Ancak  taşınmaz alıcısının başından beri kiracı olduğunu bildiğini ve kiracılığını kabul ettiğini iddia ediyorsa   bu iddiasını genel mahkemede açacağı menfi tesbit davasında tanık dahil her türlü delil kanıtlayabilir. Davacı dava dilekçesinde davalı şirket sahibi ve yetkilisi olan Hüseyin G.’nun da aynı yerde villası olduğunu ve komşuluk yaptıklarını başından beri kiracı olduğunu bildiğini belirtmiş bu konuda TANIK DİNLETMİŞTİR. Dinlenilen tüm davacı tanıkları şirket yetkilisinin aynı yerde villasının bulunduğunu, başından beri komşuluk yaptığını ve davacının kiracı olarak oturduğunu bildiğini BEYAN ETMİŞLERDİR. Öte yandan 9.03.2009 tarihli açık artırma suretiyle gayrimenkul ve irtifak hakkının satış ilanında 20 sayılı parsel üzerinde bulunan 44 adet villanın tamamına yakınının yabancılar tarafından irtifak hakkı süresince kiralandığı ve fiilen eşyalı olarak kullanıldıkları TESPİT EDİLMİŞTİR. Davalı şirketin temsilcisinin Hüseyin G. olup aynı yerde 02.08.1999 düzenleme tarihli 99 yıllık mülk kullanma sözleşmesi bulunduğu ve davalı şirket adına ihaleye şirket temsilcisi olarak Hüseyin G.’nun GİRDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. Uzun süre kiracılarla komşuluk yapan şirket temsilcisi Hüseyin G. ihale şartnamesinde yabancı kişilerin kiracı olduğunu bilerek ihaleye girip satın aldığını ve davacının yukarda tarih ve numaraları belirtilen noterden düzenlenmiş kira sözleşmesi ve devir sözleşmesi tarihlerine göre hacizden önce davalı şirketin burada davacının kiracı olarak oturduğunu bildiğinin KABULÜ GEREKİR.

Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonunda davacının, hacizden ve satıştan önce dava konusu taşınmazda kiracı olduğu ve bu durumun davalı tarafça bilindiği kanıtlanmış olmakla davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından hükmün BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Hüküm bu NEDENLE BOZULMALIDIR.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 inci maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 07.03.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan EMEKLİ MAAŞININ HESAPLANMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.