Blog

kamulaştırmaYargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 25.02.2016 tarihli 2015/14049 Esas ve 2016/3542 Karar sayılı ilamında özetle; dava, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmaza değerlendirme tarihi olan 2014 yılı yerine 2013 yılı resmi verilerini esas alarak hesaplama yapan bilirkişi kurulu raporuna göre karar verilmesi, dava konusu taşınmazın konumu ,bilirkişi raporunda yazılan özellikleri ve belediye sınırları ve mücavir alan içinde olması gözönüne alındığında tespit edilen metrekare birim değere objektif değer artırıcı unsur ilavesi yapılması gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi, davacı idareyle davalılardan Senem Kıratlı vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

– K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş;hüküm, davacı idare vekiliyle davalı Senem K. vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde, taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesi yöntem OLARAK DOĞRUDUR. Ancak;

1-Dava konusu taşınmaza değerlendirme tarihi olan 2014 yılı yerine 2013 yılı resmi verilerini esas alarak hesaplama yapan bilirkişi kurulu raporuna göre karar verilmesi,

2-Dava konusu taşınmazın konumu ,bilirkişi raporunda yazılan özellikleri ve belediye sınırları ve mücavir alan içinde olması gözönüne alındığında tespit edilen metrekare birim değere objektif değer artırıcı unsur ilavesi yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Davacı idareyle davalılardan Senem K. vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/02/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan TAPU SİCİLİNE ŞERH başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.