Blog

ipotekYargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02.03.2015 tarihli 2015/1441 Esas ve 2015/2014 Karar sayılı ilamında özetle; dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi ve 2012 Kasım, Aralık, 2013 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin kira bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz. Başlangıç tarihini ispat yükü davacıya aittir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi ve 2012 Kasım, Aralık, 2013 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin kira bedellerinin tahsili İSTEMLERİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-Davalının tahliyeye ilişkin verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2 nci maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde AÇILMASI ZORUNLUDUR.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda BULUNULMASI GEREKİR. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Mahkemece her ne kadar uyulan bozma ilamı doğrultusunda davanın kabulüyle davalının tahliyesine karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya ELVERİŞLİ DEĞİLDİR. Önceki bozma ilamında dava süresi ve haklı ihtarın aynı dönemde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti yönünden kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ve süresinin belirlenmesi zorunlu olduğu belirtilmesine rağmen mahkemece bu hususta hiçbir araştırma YAPILMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. Başlangıç tarihini ispat yükü DAVACIYA AİTTİR. Mahkemece kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ve süresini ispatlamak üzere davacıya imkan tanınarak iki haklı ihtar nedeniyle tahliye koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durularak sonucuna göre tahliye talebi hakkında karar verilmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi DOĞRU DEĞİLDİR.

2-Davalının alacağa ilişkin verilen hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı, 05.12.2014 tarihli celsede, talep konusu 2012 Kasım, Aralıkla 2013 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin kira bedellerinin davalı tarafından ödendiğini kabul ettiği halde yazılı şekilde bu bedellerin yeniden tahsiline karar verilmesi DOĞRU DEĞİLDİR.

Hüküm bu NEDENLERLE BOZULMALIDIR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 inci maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.03.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.