Blog

hasar arabaYargıtay 6. Hukuk Dairesi 27.01.2016 tarihli 2015/8322 esas sayılı 2016/496 sayılı kararına göre;
Dava, araç kiralama sözleşmesine konu araçta meydana gelen zararın tazmini istemine ilişkidir. Somut olayda, davacı kira sözleşmesine konu araçta meydana gelen zararın tazmini isteminde bulunmuştur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira ilişkisinden kaynaklandığına göre, görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava, araç kiralama sözleşmesine konu araçta meydana gelen zararın tazmini İSTEMİNE İLİŞKİDİR. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.’nun 4/1-a maddesine göre “Kiralananın taşınmazların, 09/06/1932 tarihli ve 2001 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıklar konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk MAHKEMESİ GÖREVLİDİR. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin kurallardan olup, yargılamanın her aşamasında istek üzerine ya da re’sen GÖZETİLMESİ GEREKİR.

Somut olayda, davacı kira sözleşmesine konu araçta meydana gelen zararın tazmini İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira ilişkisinden kaynaklandığına göre, görevli mahkeme Sulh HUKUK MAHKEMESİDİR. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması DOĞRU DEĞİLDİR.

Hüküm bu NEDENLE BOZULMALIDIR.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 inci maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.01.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan VELAYETİN DÜZENLENMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.