Blog

bribeYargıtay 21. Hukuk Daires’nin 21.01.2014 tarihli 2013/14998 Esas ve 2014/852 Karar sayılı ilamında özetle; dava meydana gelen trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının eşi ve çocuklarının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, tazminatın belirlenmesinde esas alınacak ücrete ilişkindir. Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından bildirilen inşaat birim fiyatlarına esas işçilik ücretleri dikkate alınarak tazminatın hesaplattırılması isabetlidir. Ancak bildirilen ücretler brüt ücret olup bunların yöntemince netleştirilerek net ücret üzerinden tazminatın hesaplanması gerekirken, Çevre bakanlığınca bildirilen ücretlerin net ücret kabulü ile hesaplama yapılması isabetsizdir. Öte yandan hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda günlük ücretin belirlenmesi sırasında günlük çalışma saatinin 8 saat kabul edilmek suretiyle günlük ücretlerin tespit edildiği görülmektedir. Oysa 4857 sayılı yasanın 63. maddesine göre günlük çalışma süresi 7,5 saat olup bunun üzerindeki bir çalışma süresinin günlük ücretin belirlenmesinde esas alınması da isabetsiz olmuştur. Yapılacak iş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından bildirilen inşaat birim fiyatlarına esas işçilik ücretlerinin brüt ücretler olduğu ve günlük çalışma süresinin 7,5 saat olduğu dikkate alınarak davacının zararı yeniden hesaplatılmak, hesaplanan bu zarardan Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin rücu edilebilecek kısmını indirmek, usuli kazanılmış haklar gözetilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle 320.211,04-TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmesi ve davalı Aten Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. vekilince süresinde, Avm Yapı Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. vekilince de süresi dışında duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21/01/2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılardan Avm Yapı Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. vekili Avukat A.H., davalı Age İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Vek. Av. C.B. ile karşı taraf vekili Av. Ş.P. geldiler. Davalı Aten Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyizin kapsamına ve temyiz nedenlerine göre davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava 22.06.2004 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının eşi ve çocuklarının maddi ve manevi tazminat İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde davalı taraf vekillerince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Yerel mahkemenin manevi tazminatın takdirine ilişkin KARARI İSABETLİDİR. Maddi tazminatta ise hesaba esas alınacak ücretin belirlenmesinde hataya DÜŞÜLDÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR.

Kusurun aidiyeti ve oranıyla davacının meslekte kazanma güç kayıp oranı uyuşmazlık KONUSU DEĞİLDİR. Uyuşmazlık, tazminatın belirlenmesinde esas alınacak ÜCRETE İLİŞKİNDİR. Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından bildirilen inşaat birim fiyatlarına esas işçilik ücretleri dikkate alınarak tazminatın HESAPLATTIRILMASI İSABETLİDİR. Ancak bildirilen ücretler brüt ücret olup bunların yöntemince netleştirilerek net ücret üzerinden tazminatın hesaplanması gerekirken, Çevre bakanlığınca bildirilen ücretlerin net ücret kabulüyle hesaplama YAPILMASI İSABETSİZDİR. Öte yandan hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda günlük ücretin belirlenmesi sırasında günlük çalışma saatinin 8 saat kabul edilmek suretiyle günlük ücretlerin tespit EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. Oysa 4857 sayılı yasanın 63 üncü maddesine göre günlük çalışma süresi 7,5 saat olup bunun üzerindeki bir çalışma süresinin günlük ücretin belirlenmesinde esas alınması da İSABETSİZ OLMUŞTUR.

Yapılacak iş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından bildirilen inşaat birim fiyatlarına esas işçilik ücretlerinin brüt ücretler olduğu ve günlük çalışma süresinin 7,5 saat olduğu dikkate alınarak davacının zararı yeniden hesaplatılmak, hesaplanan bu zarardan Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin rücu edilebilecek kısmını indirmek, usuli kazanılmış haklar gözetilerek sonucuna göre karar VERMEKTEN İBARETTİR.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan ve özellikle tazminat hesabında esas alınacak ücretin belirlenmesinde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA NEDENİDİR.

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve HÜKÜM BOZULMALIDIR.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, davalılardan Avm Yapı Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Ve Age İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Yararına takdir edilen 1.100,00-TL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine 21/01/2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.