Blog

eve_erkek_aliyor_mu_denetimi_yapan_sgk_tazminat_odeyecek_h60593_74676Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 06.12.2011 tarihli 2010/10620 Esas ve 2011/11734 Karar sayılı kararında özetle; aracın hava yastığı açılırken gaz çıkışı olup olmadığı, somut olayda iddia edildiği şekilde yanıcı ve yakıcı özelliği bulunup bulunmadığı, araç fotoğrafları ve kazanın oluş şekline göre hava yastığının patlayıp patlamadığı, bu hususta davalı P. A.Ş. yüklenebilecek kusur bulunup bulunmadığı gibi hususların belirlenmesi için İTÜ Otomotiv Anabilim dalından seçilecek bilirkişi heyetinden ayrıntılı denetime açık ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre davacının tedavisi yapılan hastanelerden tüm tedavi evrakları getiri-lirek yeniden değerlendirilme yapılması için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan ek rapor alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekiliyle davalı sigorta şirketi vekili ve davalı P… AŞ. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıların işleteni ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olduğu aracın müvekkilinin idaresinde bulunan araca çarptığını, kaza sırasında patlayan hava yastıklarından sızan gazın müvekkilinin gözünü yakması nedeniyle %80 oranında görme kaybı meydana geldiğini, davalı P… Ot. A.Ş.’nin sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.759,42 TL. tedavi giderinin sarf tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsilini, 30.00 TL. manevi tazminatın olay tarihinden yasal faiziyle davalılar İ… teks. Tic. A.Ş. ve davalı P… Ot. Paz. A.Ş.’den tahsilini istemiş ıslah dilekçesiyle tedavi gideri talebini 5.759,42 TL. olarak ISLAH ETMİŞTİR.

Davalı sigorta şirketi vekili, ve İ… Teks. Tic. A.Ş. vekili zararın hava yastıklarındaki imalat hatası nedeniyle meydana geldiğini davanın reddini savunmuş, diğer davalı P… Ot. Paz. A.Ş. vekili, hava yastıklarından sızan gazın yanmaya neden olmayacağını, sorumlu olmadıklarını zamanaşımının dolduğunu belirterek davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı P… Ot. Paz. A.Ş. hakkında ki maddi ve manevi tazminat isteminin reddine, 5.752,43 TL. maddi tazminatın sigorta şirketi dava tarihinden diğer davalı İ… Teks. Tic. A.Ş. Olay tarihinden işleyecek faizden sorumlu olmak üzere bu davalılardan tahsiline, 30.000 TL. manevi tazminatın İ… Teks. Tic. A.Ş. den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili, davalı sigorta şirketi vekili ve davalı P… Ot. Paz. A.Ş. vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı A… O… sigorta A.Ş vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının REDDİ GEREKMİŞTİR.

2- Davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden; davacı vekili davacı idaresinde bulunan aracın hava yastıklarından çıkan gaz nedeniyle gözünde yaralanma ve görme kaybı meydana geldiğini İDDİA ETMİŞTİR. Mahkemece davacının yaralanması ve gözünde meydana gelen görme kaybının nedeni araştırılmış ise de davalı P… A.Ş. SORUMLULUĞU ARAŞTIRILMAMIŞTIR. Mahkemece olayın oluş şekline göre tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak, aracın hava yastığı açılırken gaz çıkışı olup olmadığı, somut olayda iddia edildiği şekilde yanıcı ve yakıcı özelliği bulunup bulunmadığı, araç fotoğrafları ve kazanın oluş şekline göre hava yastığının patlayıp patlamadığı, bu hususta davalı P… A.Ş. yüklenebilecek kusur bulunup bulunmadığı gibi hususların belirlenmesi için İTÜ otomotiv anabilim dalından seçilecek bilirkişi heyetinden ayrıntılı denetime açık ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre davacının tedavisi yapılan hastanelerden tüm tedavi evrakları getirilerek yeniden değerlendirilme yapılması için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan ek rapor alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulmuş olması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

3- Kabul şekline göre; mahkemece davacı tarafından yatırılan yargılama harcının davalılara verilmesine KARAR VERİLMİŞTİR. Davanın kısmen kabulüne karar verilmesi halinde karar ve ilam harcı hüküm altına alınan kısım üzerinden hesaplanarak dava açılırken peşin alınan harcın mahsubuyla bakiye kalan harcın davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken davacı tarafından yatırılan harcın davalılara verilmesine karar verilmiş olması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

4- Kabul şekline göre; davalı P… A.Ş. temyiz itirazları yönünden; davacı vekili dava dilekçesinde maddi ve manevi tazminatın davalı P… A.Ş.den de tahsiline karar verilmesini talep etmiş mahkemece davalı hakkında açılan davanın davalının sorumlu olmadığı, olayla illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle reddine KARAR VERİLMİŞTİR. Bu hale göre kendini vekille temsil ettiren davalı lehine red nedeni farklı olduğundan manevi tazminat yönünden ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken diğer davalılarla birlikte tek vekalet ücretine hükmedilmiş olması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı A… O… Sigorta A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne, 4 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı P… A.Ş. vekilin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 256,84 TL kalan harcın temyiz eden davalı A… Sigorta AŞ’den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalı P… AŞ’ye geri verilmesine 06.12.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan KAÇAKÇILIK SUÇLARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.