Blog

indirDava konusu olayda Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Jeofizik Mühendisi olarak yerleştirilen davacı atamasının yapılmamasına ilişkin 16.07.2010 tarihli, 2010/628 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2010/1 Tercih Kılavuzunda yer alan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu (3013665 Kodlu) için belirlenen 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik kodunun, Anayasanın 10. ve 70. Maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.Buna ilişkin Danıştay Kararı şu şekildedir : 

Savunmaların Özeti : Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi:Davalı idarenin, yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla özel şart belirlenmesine ilişkin Kılavuz hükmünde ve belirlenen bu şartı taşımayan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: Dava, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne jeofizik mühendisi olarak yerleştirilme işlemi yapılan davacı tarafından, atamasının yapılmamasına ilişkin 16.07.2010 tarihli, 2010-628 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2010/1 Tercih Klavuzunda yer alan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu (3013665Kodlu) için belirlenen 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik kodunun iptali ve yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının tazmini istemiyle açılmıştır.

Davacının Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir.

Davalı Valilik konuyla ilgili personel alımında aradığı özel şartları yetkili Kurumlara bildirmiş, yetkili Kurumların uygun görmesi sonucu  yabancı dil bilgisi koşulu Kılavuzda yer almış, davacı tarafından da, Kılavuzda bu husus açıkça belirtildiği ve kendisinin bu şartları taşmadığını bildiği halde başvuruda bulunmuş, yerleştirme işlemi yapılmış, ancak atanması için gerekli belgeleri ibraz edememesi nedeniyle atama işlemi yapılmamış, bakılmakta olan dava da, atanmama işlemi ve dayanağı Kılavuzun yabancı dil bilgisi koşulunu içeren kodlarının iptali istemine ilişkin olduğu hususu tespit edilmiştir.

Danıştay 12. Dairesinin benzer bir ihtilafla ilgili dava dosyasında vermiş olduğu 23.03.2011 gün ve E;2010/7127 sayılı ara kararına davalı Valilikçe verilen 17.05.2011 tarihli cevabi yazının incelenmesinden, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kadrolarında görevli personelin tamamının afet zamanlarında görevleri gereği 24 saat görev esasına dayalı ve her personelin diğer personelin de görevini yapacak şekilde, yurtiçi ve yurtdışında istihdam edilmek üzere personel alımının gerçekleştirildiği ve personel politikasının buna göre yapılandırıldığı, aranacak özel koşullar belirlenirken de hizmetin özelliğinin dikkate alındığı, bu bağlamda dava konusu edilen haberleşme yapılırken gerekli görülen yabancı dil bilgisine ihtiyaç duyulduğundan böyle bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, davalı idare tarafından mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, yürütülen hizmetin niteliği ve personelin çok yönlü, fonksiyonel olması gerektiği hususu da dikkate alınarak öngörülen kodlamada ve buna dayalı tesis edilen birel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Ayrıca olayda davacıya tazminat ödenmesini gerektiren bir duruma da rastlanılmamıştır.

Açıklanan nedenle davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Jeofizik Mühendisi olarak yerleştirilen davacının atamasının yapılmamasına ilişkin 16.07.2010 tarihli, 2010/628 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2010/1 Tercih Kılavuzunda yer alan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu (3013665 Kodlu) için belirlenen 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik kodunun iptali ile davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Anayasa’nın “Kamu hizmetlerine girme hakkı” başlıklı 70. maddesinde; “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/B-2. maddesinde; Devlet memurluğuna atanacakların kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımaları gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 50. maddesinde de, sınav şartına yer verilmiş, Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmelerinin ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevlerin ve bunların tabi olacağı esasların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelik ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 1/a bendinde idari dava türleri arasında, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptali için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları sayılmış, aynı maddenin 2.fıkrasında da, idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, İdari mahkemelerin; yerindelik denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecekleri hükme bağlanmıştır.

03.05.2002 gün ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme şartlarına yer verilmiş ve anılan Yönetmeliğin 14/2. maddesinde; adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 20/1. maddesinde ise; kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla, yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; mahalli idareler, İçişleri Bakanlığına, bunların dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığı’na başvuracağı, İçişleri Bakanlığı ve YÖK Başkanlığının aldıkları başvuruları; unvan, sayı, sınıf ve derecesi ile aranan koşullar yönünden inceleyerek görüşlerini bu kuruluşlara ait kadroların tümünü kapsayacak şekilde manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığı’na bildireceği, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığı tarafından onaylanan, Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemeyeceği belirtilmiş,  22/2. maddesinde de; kamu kurum ve kuruluşlarının, usule uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) Grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, Devlet Personel Başkanlığı adına ÖSYM tarafından ilan edileceği, 23/1. maddesinde; adayların, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolarına, KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle  yerleştirileceği,  25 inci  maddede;  ancak  atama  için  öngörülen  koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamalarının yapılmayacağı, kurallarına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2010/1 KPSS Tercih Kılavuzunda “Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar” İçin Aranan Nitelik Kodlarını Gösterir Listede (3013665 Kodlu) Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu  için, 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik koduna yer verildiği görülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, KPSS 2010/1 yerleştirme sonuçlarına göre Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Jeofizik Mühendisi olarak yerleştirildiği,  2010/1 KPSS Tercih Kılavuzunda “Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar İçin Aranan Nitelik Kodlarını Gösterir Listede (3013665 Kodlu) Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu  için, 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik koduna yer verilmesine rağmen, davacının bu şartı taşımaması nedeniyle atamasının yapılamamasına ilişkin 16.07.2010 tarihli, 2010/628 sayılı işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Dairemiz tarafından, benzer bir uyuşmazlıkla ilgili dava dosyasında verilen, 23.03.2011 gün ve E:2010/7127 sayılı ara kararına davalı Aydın Valiliğince verilen 17.05.2011 tarihli cevabi yazının incelenmesinden; Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kadrolarında görevli personelin tamamının afet zamanlarında görevleri gereği 24 saat görev esasına dayalı ve her personelin diğer personelin de görevini yapacak şekilde, yurtiçi ve yurtdışında istihdam edilmek üzere personel alımının gerçekleştirildiği ve personel politikasının buna göre yapılandırıldığı, aranacak özel koşullar belirlenirken de hizmetin özelliğinin dikkate alındığı, bu bağlamda istihdam edilecek personelde yabancı dil bilgisine ihtiyaç duyulduğundan böyle bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır.

Bir kamu görevine açıktan veya yeniden atama yapmak konusunda idarelere takdir yetkisinin tanınmış bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, diğer bir ifadeyle idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, ancak bu takdir yetkisinin de mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat bakımından yargı denetimine tabi bulunduğu hususu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Davalı idarenin, yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla personel alımında objektif ve nesnel kriterleri esas alabileceği açık olup, bu çerçevede belirli kadrolar için yabancı dil (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) şartı getirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Yasa ve bu Yasa hükümlerine göre hazırlanan Yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenen  2010/1 KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisliği kadrosu  için, 7113 (KPDS’de en az “D” seviyesinde İngilizce bilmek) nitelik kodunda ve davacının bu şartı taşımaması nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu 16.07.2010 tarihli ve 2010/628 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500,00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak avukatla temsil edilen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na verilmesine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın tebliği tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere 20.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C. DANIŞTAY

12.DAİRE

ESAS:2010/7569   KARAR:2014/5289   TARİH:20.06.2014

Bir önceki yazımız olan MİRASIN MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN REDDİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.