Blog

emekliye_ek_ikramiye_geliyor_mahkeme_kararini_verdi_h61364_783c1Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmiştir. Bunun üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Yargıtay ilgili dairesine gönderilmiştir. Dava dosyası incelenip Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin kararı şu şekilde olmuştur :
K  A  R  A  R

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438 inci maddeleri uyarınca (ONANMASINA),

2- İİK’nun 134/2 nci maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’SEN UYGULANMALIDIR. Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda (2). maddede yazılı nedenlerle para cezasına hasren İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.09.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2015/16212   KARAR: 2015/19771  TARİH: 07.09.2015

Bir önceki yazımız olan İŞ HUKUKUNDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.