Blog

NDIxNTAzNj-kamulastirmasiz-el-atma-davasiTaraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan karara geçilmiştir.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili istemine ilişkin bulunmaktadır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların kamulaştırıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazların davalı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce topraksız köylülere dağıtılmak üzere 1757 sayılı yasa gereğince 11.10.1976 tarihinde kamulaştırıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma işlemlerinin usul ve yasaya uygun olmadığı belirtilerek kamulaştırmasız el atmaya dayanan tazminat davası açılmış ise de; 11.06.2013 gün ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 24 üncü maddesi ile; 22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa eklenen GEÇİCİ 5 inci maddesi ile ”Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre yapılan uygulamalar nedeniyle kendilerinden kamulaştırılan, ancak kamulaştırma bedelleri maliklerine ödenmeyen arazilerden uygulayıcı kuruluş tarafından dağıtılmayan, tahsis edilmeyen satılmayan veya bu Kanun amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulmayanlar; eski malikleri veya kanuni mirasçıları tarafından fiilen kullanılması, bu kişiler tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde varsa bu araziler hakkında açmış oldukları tüm davalardan yargılama giderleri üstlenilmek suretiyle kayıtsız ve şartsız feragat edilerek uygulayıcı kuruluşa başvurulması ve başkaca hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının kabul ve taahhüt edilmesi koşullarıyla; uygulayıcı kuruluşla Maliye Bakanlığınca yapılacak incelemeler sonucunda iadeye engel başkaca bir durumunun bulunmaması ve iadesinin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen norm kısıtlamalarına tabi olmaksızın uygulayıcı kuruluşun teklifi üzerine yetkili tapu müdürlüğünce ilgilileri adına tescil edilir. Ancak, iade edilecek arazilerden kamulaştırma nedeniyle kendilerine ödeme yapılanlara, ödenen bedele kamulaştırma tarihi itibarıyla tekabül eden arazi miktarı uygulayıcı kuruluş tarafından belirlenir ve bu araziler iade edilmez.

Mülkiyeti ihtilaflı iken kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilen arazilerden birinci fıkra kapsamında kalanlar, aynı fıkradaki esaslar çerçevesinde, mülkiyet ihtilafına ilişkin davada mahkemece verilen kararda hak sahibi olarak belirlenen kişilere iade edilir.

Uygulayıcı kuruluş tarafından dağıtılması, tahsis edilmesi, satılması veya bu Kanun amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması nedeniyle iade edilmeyen arazilerin yerine ilgililerine, uygulayıcı kuruluşun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde, birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde, bu Kanuna göre belirlenecek, aynı bölgede bulunan ve uygulayıcı kuruluşun tasarrufunda olan Hazineye ait eşdeğer arazi verilir” hükümleri getirilmiştir.

Bu durumda, taraflara yasa gereğince işlem yapılmak üzere süre verilip, sonucuna göre karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmektedir.

Mahkeme kararının açıklanan nedenle davacılar vekilinin temyiz itirazı doğrultusunda BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04.05.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Esas:2015/7926    Karar:2015/9828       Tarih: 04.05.2015

Bir önceki yazımız olan ESER SÖZLEŞMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.