Blog

emekliye_ek_ikramiye_geliyor_mahkeme_kararini_verdi_h61364_783c1

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatıyla yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ücret alacağı, asgari geçimi indirimi alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davalılardan DSİ Genel müdürlüğü avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarıyla yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının davalılardan tahsiline karar VERİLMESİNİ İSTEMEKTEDİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar, davanın reddine karar VERİLMESİNİ İSTEMEKTEDİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı davalı D.S.İ. Genel Müdürlüğü vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

İhale makamının işçilik alacaklarından sorumluluğu konusunda taraflar arasında UYUŞMAZLIK BULUNMAKTADIR.

4857 sayılı İş Kanununun 36.maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler” şeklinde kurala YER VERİLMEKTEDİR. Bu düzenlemeye göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol ETMEK DURUMUNDADIR. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu kurumunun anılan madde kapsamındaki sorumluluğunu ORTADAN KALDIRMAYACAKTIR.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk DÜŞMEYECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. Anılan maddede sözü edilen ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık temel ücret” OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. Yine ihale makamının ihbar ve kıdem tazminatıyla kullandırılmayan izinler sebebiyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu DEĞİLDİR.

İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, Yasadan doğan BİR SORUMLULUKTUR. İşverenle ihale makamının birlikte dava edilmesi durumunda, müştereken müteselsilen sorumluluğa dair KARAR VERİLMELİDİR. İhale makamının tek başına dava edildiği durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek için işverence sözü edilen ücretlerin ödenip ÖDENMEDİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR.

Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatiliyle bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır(YARGITAY 9.H.D. 19.1.2010 gün 2009/12074 E, 2010/378 K.)

Dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerle hükme etkili tanık beyanlarının ve özellikle davalılar D.S.İ. Genel Müdürlüğüyle Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ile Ataç İnş ve San. A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme hükümleri gereğince, D.S.İ. Genel Müdürlüğü’nün Büyük İstanbul İçmesuyu İkinci Merhale Projesi kapsamındaki işleri, davalılar Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ile Ataç İnş ve San. A.Ş. müşterek teşebbüs ortaklığına ihale suretiyle YAPTIRDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Bu nedenle davalı D.S.İ. Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu İş Kanunu’nun 36.maddesi kapsamında DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR. Böyle olunca davalı D.S.İ. Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu 4857 sayılı İş Kanununun 36.maddesi uyarınca son 3 aylık dönemi aşmamak üzere belirlenmeli ve sonucuna göre istekle ilgili KARAR VERİLMELİDİR.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.05.2015 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

Esas:2014/6691     Karar:2015/17452     Tarih:12.05.2015

Bir önceki yazımız olan EVLİLİĞİ BİLİRKEN EŞ İLE BERABER OLANDAN TAZMİNAT başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.