Blog

Ünal Hukuk BürosuYargıtay 11. Hukuk Dairesinin 20.01.2015 Tarih  2014/1968 Esas 2015/687 sayılı kararı özetle aşağıdaki gibidir;
Özet: Dosya kapsamına göre, 8 ortaklı olan davacı şirketin ortaklarından bir kısmının vefatı sonucu mirasçılarının mirası reddetmesi nedeniyle ortak sayısının 5 olduğu, davaya konu ortaklar kurulu kararının ise 3 ortağın katılımı ile alındığı, oysa TTK’nın 168. maddesi hükmü gereğince anasözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararların ortakların oybirliği ile alınması gerektiği, yeterli toplantı ve karar nisabı olmadan alınan kararın tescil edilmemesinde yasaya bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.
(6762 s. TTK m. 168)

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25/06/2013 tarih ve 2011/531-2013/357 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 20/01/2015 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklamayla anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi İhsan Akgül tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı şirket temsilcisi, anasözleşmeyle şirket temsilcisi olarak atanan Ahmet Semih Özgün’ün ortaklardan birisi tarafında şirket temsilciliğinden azline ilişkin açılan dava sonucu mahkemece anılan ortağın azline karar verildiğini, bu arada bir kısım ortakların vefat ettiğini, mirasçılarının ise mirası reddettiklerini, bunun üzerine 12.05.2010 tarihli ortaklar kurulu kararıyla Ahmet Semih Özgün’ün yeniden şirket temsilcisi olarak seçildiğini, alınan kararın tescili için davalı idareye başvurulduğunda; mirasın reddine ilişkin açılan davaların sonucunun beklenerek ortaklık yapısının belirlenmesi ve buna göre toplantı ve karar yeter sayısının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle tescil istemini reddettiğini, oysa alınan karara ilişkin toplantı ve karar nisabının yeterli olduğunu ileri sürerek, ticaret sicil memurluğu işleminin iptaliyle ortaklar kurulu kararının tescilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı idare davaya CEVAP VERMEMİŞTİR.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, 8 ortaklı olan davacı şirketin ortaklarından bir kısmının vefatı sonucu mirasçılarının mirası reddetmesi nedeniyle ortak sayısının 5 olduğu, davaya konu ortaklar kurulu kararının ise 3 ortağın katılımıyla alındığı, oysa TTK’nın 168 inci maddesi hükmü gereğince anasözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararların ortakların oybirliğiyle alınması gerektiği, yeterli toplantı ve karar nisabı olmadan alınan kararın tescil edilmemesinde yasaya bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davacı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,40 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.01.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan KİRACININ İSTİRDAT TALEBİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.