Blog

YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2014/6633
Karar Numarası: 2014/16056
Karar Tarihi: 08.12.2014
DAVALININ BİR KİŞİ İLE EVLİYMİŞ GİBİ YAŞADIĞINI BELİRTEREK YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ
İRAT BİÇİMİNDE ÖDENEN MADDİ TAZMİNAT VEYA NAFAKANIN ALACAKLI TARAFIN FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ YAŞAMASI HALİNDE MAHKEME KARARIYLA KALDIRILIR
ÖZETİ: Somut olayda davacı davalının bir erkek ile birlikte yaşadığını, yoksulluk nafakası koşullarının ortadan kalktığını ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmektedir. Mahkemece yargılama sırasında davacının iddiasına yönelik hiçbir araştırma yapılmadığı gibi, dinlenen tanıklara da tarafların ekonomik sosyal durumları ile ilgili sorular sorulmuş, bir değişiklik olmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Mahkemece davacının dayandığı deliller toplanarak, iddiası ayrıntılı olarak araştırılarak, tanıkların davacının iddiası konusunda beyanları alınarak varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.


Taraflar arasında görülen yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Karar: Davacı vekili dava dilekçesi ile davalının bir kişi ile evli imiş gibi yaşadığını belirterek aylık 500.00 TL olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı cevap dilekçesi ile davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tarafların ekonomik durumlarında değişiklik bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
TMK’nun 176/3. maddesi uyarınca; irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.
Somut olayda davacı davalının bir erkek ile birlikte yaşadığını, yoksulluk nafakası koşullarının ortadan kalktığını ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmektedir.
Mahkemece yargılama sırasında davacının iddiasına yönelik hiçbir araştırma yapılmadığı gibi, dinlenen tanıklara da tarafların ekonomik sosyal durumları ile ilgili sorular sorulmuş, bir değişiklik olmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
Mahkemece davacının dayandığı deliller toplanarak, iddiası ayrıntılı olarak araştırılarak, tanıkların davacının iddiası konusunda beyanları alınarak varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir iken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan BONODAKİ ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNDEKİ İMZALAR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.