Blog

yarrgtay.jpg

Yeni yargı paketi olarak da anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ nın 29-55 maddelerini içeren ikinci bölümü kabul edildi. Tasarıda yer alan;

Yargıtay yapısı, siyasi parti amblem ve rumuz kullanımı, Adalet Bakanlığı personelinin istihdamı, Sulh Ceza Mahkemeleri’ nin işleyişi, Başsavcı atama usullerinin değiştirilmesi gibi pek çok değişiklik kabul edildi. Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldırılması Kabul edilen tasarı ile Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılarak, bu mahkemelerin görevlerinin Asliye Ceza Mahkemeleri’ne devredilmesi hususu düzenlenmiştir. Buna göre; soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı gerçekleşen itirazları incelemek amacıyla yalnızca Sulh Ceza Hakimliği kurulacak. Yargıtay Bakımından Değişiklikler Kabul edilen tasarı ile Yargıtay dairelerinin hukuk veya ceza dairesi olarak sayıları belirtilmeksizin toplam 38 daire olacağı, bunların kaçının hukuk, kaçının ceza dairesi olacağı ve bunlar arasındaki iş bölmüne Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından karar verileceği, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nu oluşturan daire başkanları ve üyelerin sayısının, daha katılımcı ve çoğulcu bir kurul oluşturulmasını sağlamak adına sekizden on ikiye çıkarılacağı, yedek üye sayılarının dörtten sekize yükseltileceği, böylece daha çok sayıda daire başkan ve üyelerinin Birinci Başkanlık Kurulu’nda temsilinin sağlanacağı, Başkanlar Kurulu’nun hazırladığı işbölümü karar tasarısı üzerinde, Büyük Genel Kurul’da değişiklik teklif edilebilmesi için gereken üçte bir oranın, onda bir şeklinde değiştirileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca yeni düzenlemede , Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı olabilmek için birinci sınıfa ayrılmış olma şartı aranacağı, Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için asgari 10, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için asgari 5, daire başkanı seçilebilmek için en az 3 yıl Yargıtay üyeliği yapma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay tarafından aday gösterilecek 5 aday içerisinden Cumhurbaşkanınca seçilmesi öngörülen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili için Yargıtay Büyük Genel Kurul‘ da aday gösterme sırasında her üyenin ancak bir adaya oy verebilmesi esası getirilmiştir. Siyasi Partiler Kabul edilen kanun tasarısı ile siyasi partilerin amblem kullanmasına sınırlama getirilmektedir. Tüzüklerinde Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri ve rumuzları aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde kabul eden ve kullanan siyasi parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne, Cumhuriyet Başsavcılığınca resen veya ilgili siyasi partinin talebi üzerine yazıyla başvurulacağı hususu düzenlenmiştir. Ayrıca işbu tasarıyla, Anayasa Mahkemesi, 30 gün içinde isim, amblem ve rumuzları siyasi partiler siciline kayıt önceliğine göre yapacağı incelemede aykırılık görürse, aykırılık teşkil eden isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne ve siyasi partinin sicilden silinmesine karar verebilecektir. Kabul edilen tasarı, siyasi partilere üyelik hususunda da düzenlemeler ortaya koymaktadır. Tasarıya göre; siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı üye kaydedenlere 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 50 günden 250 güne kadar adli para cezası verilecektir. Siyasi Partiler Kanunu’na göre tutulacak sicil, dosya defter ve kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilecek, ancak form veya sürekli form şeklinde kullanılacak defterler, kullanılmaya başlanmasından önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilecektir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilecektir. Adalet Bakanlığı Personelinin İstihdamı Kabul edilen tasarı ile, Adalet Bakanlığı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimini gerçekleştirilmesi, bu amaçala Personel Eğitim Merkezleri’nin kurularak, buralarda adli ve idari yargı hakim ve savcılarına yönelik olarak verilecek meslek içi eğitimin ücretsiz şekilde sağlanması, adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile askeri yargı hakim ve savcılarının da meslek içi eğitimlerini Türkiye Adalet Akademisi’nde yapabileceği düzenlenmiştir. Başsavcı Atama Usulü Yargıtay daire başkanı ve üyeleri arasından, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ve daire başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılığı atama usulleri yeniden düzenlenerek, Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri, HSYK tarafından Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na, daire başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına 4 yıllığına atanabilecektir. Bu kişiler Yargıtay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödeneğini her türlü haklarını muhafaza edecek ve bu görevde geçen süre Yargıtay üyeliğinde geçmiş sayılacaktır. Bu şekilde atananlar, Yargıtay üyeleri tarafından Yargıtay’da yapılan iş ve işlemlere katılamayacak ve HSYK üyeliği seçimleri hariç, Yargıtay’daki seçimlere aday olamayacak yahut oy kullanamayacaklardır.

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.