Blog

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/19331 KARAR: 2013/28902

ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Genel haciz yoluyla takipte icra müdürlüğünce ihale bedelinin vergi dairesi alacağını dahi karşılamaması nedeniyle sıra cetveli yapılmamasına karar verilmiştir. Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda,vergi dairesinin alacağının taşınmazların aynından kaynaklanmadığını, kendi alacaklarının taşınmazların aynından kaynaklandığını, lehlerine vekalet ücreti takdir edilmediğini, vekalet ücretinin öncelikli alacaklardan olduğunu belirterek alacaklarının ödenmesini ve vekalet ücreti takdirini talep etmiştir. Mahkemece şikayet reddedilmiştir.

 

İcra İflas Kanunu’nun 140. maddesinde; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar” hükmü yer almaktadır.

 

Somut olayda üzerinde başkaca hacizlerin de bulunduğu taşınmazların ihalesi 07.03.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Taşınmazların satış bedelinin taşınmazlar üzerindeki alacakların tamamını karşılamadığı görülmektedir. Her ne kadar icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerekmediğine karar verilmiş ise de, şikayetçi, kendi alacaklarının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre bu iddialarının yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekir. O halde mahkemece sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönündeki hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan Elektronik Ortamda Yapılan Ayıp Bildiriminin Kabul Edilip Edilemeyeceği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.