Blog

yargc.jpgYargıtay 15. Ceza Dairesi Yargılamanın yenilenmesinin hangi hallerde mümkün olacağına dair emsal nitelikte bir karara hükmetti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/8434E.,2013/14073K. numaralı dosya üzerinden gerçekleştirmiş olduğu yargılamada karşılıksız çek keşide etmek suçunda yargılamanın yenilenmesinin hangi hallerde mümkün olacağı ile ilgili karar verdi. Karara göre, alınan mal karşılığında  1.500TL bedelli çekin keşide ederek verdiği, katılan şirket yetkilisi tarafından bankaya ibrazında çekin karşılıksız çıkması üzerine, şikayet sonucu sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucu sanığın 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bir yıl süreyle çek hesabı açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine sanık müdafiinin sanık lehine yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar veren mahkemenin,  suç teşkil eden eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdiği, sonrasında ağır ceza mahkemesi nezdinde yapılan yargılamada sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verildiği, verilen kararın sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 15. Ceza Dairesi’ne gönderilmiştir. 5271 sayılı CMK’nın 311/1. maddesine göre yargılamanın hükümlü lehine yenilenmesi bakımından, yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle beraber göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı gerektiren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olması hususları aranmaktadır. Aynı zamanda, 323. madde, yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkemenin önceki hükmü onaylamak veya iptal ederek dava hakkında yeni bir hüküm vereceği ve yargılanmanın yenilenmesi talebinin hükümlü lehine yapılmış olması halinde, yeniden verilecek hükmün önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremeyeceği hususları düzenlenmiştir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi yapmış olduğu incelemede; yargılanmanın yenilenmesi yoluna gidilebilmesi için yenilemeye dayanak teşkil eden kanıtın yargılamada dosya içerisinde bulunmaması, ancak böyle bir kanıtın yargılanmanın yenilenmesi nedeni olabileceği ve sanık müdafiin yargılamanın yenilenmesi isteğini içeren dilekçesinde belirttiği ticaret sicil gazetesindeki şirket adına çek keşide edilebilmesi için aranan çift imza şartının, kesinleşen ilk hükmün verildiği tarihte hakimin bilmediği delil veya olay niteliğinde olmadığı,

Suç tarihi itibariyle karşılıksız çek keşide etmek suçunun düzenlendiği 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da, yeniden yargılama sonucunda verilen hüküm tarihinden sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri uyarınca değişiklikler yapılmış olup, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle yaptırımın idari yaptırıma dönüştürülmesi karşısında, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğu sonucuna varmıştır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi tarafından; yargılanmanın yenilenmesi sanık lehine olarak yapıldığından yeniden verilecek hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremeyeceği gözetilmeksizin sanık hakkında daha ağır bir cezaya hükmolunması suretiyle CMK 323. maddesine muhalefet edildiğine kanaat getirilerek, sanık müdafiin temyiz itirazları doğrultusunda 1412 sayılı CUMK 321. maddesi gereğince hükmün bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir önceki yazımız olan İflas ertelemede 'tek hakim' dönemi bitiyor.Asliye ticaret mahkemelerinde yeniden ‘heyet’ sistemine geçiliyor. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.