Blog

coopedit.jpgKooperatif üyelikleri, aylık bağlanması bakımından muhtaçlık durumunu belirlenmesi ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmek amacıyla yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesini öngören, 407 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ 31.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Tüzel Kişilerin Kooperatif Yönetim Kurullarında Üye Bulundurabilmesi

Sunulmuş olan teklif birinci maddesinde, kamu tüzel kişilerinin kooperatif yönetim kurulunda üye bulundurma hakkını düzenlemektedir. Teklif, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na ekleme yapılarak, kamu tüzel kişilerinin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üyebulundurabileceklerini ve kamu tüzel kişiliğinin önereceği adaylıkta kooperatife ortaklık şartının aranmayacağı öngörülmüştür. Buna göre, kamu tüzel kişileri bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiiller ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve kooperatif ortaklarıyla alacaklılarına karşı sorumlu olacak ancak tüzel kişinin rücu hakkı saklı kalacaktır. Teklifte, kamu tüzel kişilerinin kooperatiflere üye olmasının yolu açılarak, sosyal refahın tabana yayılması amaçlanmıştır. Zira, kamu tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna yardımcı olabilmekte, önderlik edebilmekte ve ortak olabilmektedir. Ancak kooperatiflerde her ortağın bir oy hakkı bulunması nedeniyle sermaye ya da gayri nakdi sermaye olarak çok ciddi katkıları bulunmasına rağmen kamu tüzel kişileri bu kooperatiflerin yönetiminde söz sahibi olamamaktadır. Öte yandan, yönetim kurulu ortaklar arasından seçildiğinden çoğu zaman profesyonel yönetimler oluşmamakta, bu da kooperatiflerdeki sorunların temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle diğer şirket türlerinde olduğu gibi kooperatiflerde de kamu tüzel kişilerinin etkin olması bakımından yasal düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Muhtaçlık Yardımı

Sunulmuş olan teklifte, 2828 sayılı Kanun uyarınca harçlık verilen yaşlılar ve muhtaçlık durumunun düzenlenmesi öngörülmüştür. Buna göre, hukuki ihtilafları gidermek amacıyla 2828 sayılı kanun uyarınca harçlık verilen yaşlılar ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların ve ayrıca, harçlık verilen engelli bireyler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç olarak kabul edilemeyeceğinden, sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlenmesi amacıyla bu kişilere 2022 sayılı kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanmaması öngörülmektedir.

Bu doğrultuda 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un birinci maddesine, ‘2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 11. Maddesine göre harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu kanun hükümlerince aylık bağlanamaz’ fıkrasının eklenmesi teklif edilmiştir.

Olimpiyatlara Sporcu Yetiştirilmesine Yönelik Düzenlemeler 

Teklifte sunulmuş olan başkaca bir önemli husus da, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ‘Olimpik Sporculara Yardım’ başlığı altında, ‘Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir. Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. Yapılan ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir surette haczedilemez.’ maddesinin eklenmesidir.

Bir önceki yazımız olan KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.